ข่าวสาร

1 2 3 4 118

ข่าวสารสำหรับนักเรียนเพชรจริก

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ซื้อจัดซื้อและพัฒนาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ประกาศ จ้างทำป้ายอลูมิเนียมคอมโพสิต ในโครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ภายใน
ประกาศ เหมาบริการ ในโครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ภายใน
ประกาศ จ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซม ห้องน้ำนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา อาคารเพชรจริก 4 ชั้น
ประกาศ จ้างทำโล่รางวัล ในโครงการสรรหานักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา กิจกรรม Petcharik Champion Test
ประกาศ จ้างเหมาตกแต่งอาคารสถานที่ โครงการสรรหานักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา(กิจกรรม Petcharik Champion Test)
ประกาศ เหมาบริการสถานที่พร้อมอาหารว่าง ในโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสานสัมพันธ์นักเรียนผู้ปกครองเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประกาศ จ้างทำป้าย ในโครงการพัฒนาห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ
ประกาศ ซื้อจัดซื้อและพัฒนาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน
ประกาศ ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน
ประกาศ เหมาบริการในโครงการสรรหานักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา กิจกรรม Petcharik Champion Test
ประกาศ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการ Merry Christmas and Happy New year
ประกาศ ซื้อวัสดุสำนักงาน
ประกาศ ซื้อวัสดุสำนักงาน ในโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ของคณะกรรมการสภานักเรียน
ประกาศ ซื้อวัสดุก่อสร้าง

เผยแพร่ผลงาน

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 เรื่องโครงสร้างของสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)
การพัฒนารูปแบบการฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนานาชาติ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
รายงานการพัฒนาการสร้างชุดการสอนอ่านจับใจความภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรักติวิซึม เพื่อเสริมสร้าง มโนทัศน์ทางชีววิทยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อาณาจักรสัตว์ วิชาชีววิทยา โดยจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบ 4 MAT ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
5 มี.ค. 63 กิจกรรม ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ช่วยลดภาวะโลกร้อน
5 มี.ค. 63 กิจกรรม เรื่อง การระบุตำแหน่งของแหล่งกำเนิดเสียง
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้กลอนค่านิยม ๑๒ ประการของคนไทย เป็นสื่อเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงและการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค SQ3R ร่วมกับ แผนผังความคิด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔