Home

ข่าวสาร

1 2 3 158

ข่าวสารสำหรับนักเรียนเพชรจริก

Petcharikphotographer

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ซื้อเหรียญรางวัล ในโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ประกาศ ซื้อกระดานบอร์ดโครงงาน ในโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ประกาศ ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
ประกาศ จ้างทำป้ายไวนิล ในโครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา
ประกาศ ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประกาศ ซื้อวัสดุสำนักงาน ในโครงการวันสุนทรภู่ วันภาษาไทย
ประกาศ ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในโครงการส่งเสริมการจัดทำโครงงานและนวัตกรรมทางการศึกษา
ประกาศ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนแบบบูรณาการ
ประกาศ ซื้อวัสดุสำนักงาน ในโครงการส่งเสริมการจัดทำโครงงานและนวัตกรรมทางการศึกษา
ประกาศ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในโครงการสนับสนุนพัฒนาอัจฉริยะนักเรียนคนเก่ง
ประกาศ จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์และยานพาหนะ
ประกาศ ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน ในโครงการห้องคณิตศาสตร์อัจฉริยะ
ประกาศ ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ประกาศ ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร
ประกาศ ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ประกาศ ซื้อจัดหา จัดซื้อและพัฒนาสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์การเรียนการสอน
ประกาศ จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง ในโครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา
ประกาศ จ้างทำประตูกระจกบานเลื่อนพร้อมติดตั้ง ในโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค
ประกาศ จ้างทำสติ๊กเกอร์ซีทรูพร้อมติดตั้ง ในโครงการคณิตศาสตร์อัจฉริยะ
ประกาศ จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ในโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนแบบบูรณาการ

เผยแพร่ผลงาน

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรักติวิซึม เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและวัดความคงทนในการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชุดกิขกรรมการเรียนรู้ วิชาเคมี เรื่องไฟฟ้าเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบ PHUENG Model ร่วมกับสื่อดิจิทัล วิชาเคมี เรื่อง ไฟฟ้าเคมี เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน( Problem-basedlearning หรือ PBL) เรื่องอัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา โดยใช้สื่อมัลติมิเดีย เรื่อง วิวัฒนาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4