ข่าวสาร

1 2 3 4 143

ข่าวสารสำหรับนักเรียนเพชรจริก

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ซื้อจัดซื้อและพัฒนาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ การเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ประกาศ ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ในโครงการผลิตสื่อนิทรรศการและการจัดการเรียนรู้
ประกาศ ซื้อของรางวัล ในโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ประกาศ ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ เพื่อกิจกรรมการเรียนการสอน
ประกาศ ซื้อวัสดุอุปกรณ์และของรางวัล ในโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ประกาศ ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
ประกาศ ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ประกาศ จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง ในโครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ประกาศ จ้างเหมาบริการประดับตกแต่งรถแห่เทียนพรรษา ในโครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ประกาศ ซื้ออุปกรณ์และรางวัล ในโครงการส่งเสริมกิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมก้องสมุดมีชีวิต
ประกาศ ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน ในโครงการจัดซื้อวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์
ประกาศ จ้างเหมาบริการทำฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์พร้อมพิมพ์เกียรติบัตร ในโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ประกาศ จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ประกาศ จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ในโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ประกาศ จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มในโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ประกาศ จ้างจ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ในโครงการส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ English Camp
ประกาศ ซื้อวัสดุอุปกรณ์และของรางวัล ในโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนแบบบูรณาการ กิจกรรมการแข่งขันสร้างหอคอยกระดาษตามแนวทางสะเต็มศึกษา
ประกาศ ซื้อวัสดุอุปกรณ์และของรางวัล ในโครงการแข่งขันคนเก่งวิทยาศาสตร์ กิจกรรมแข่งขันคนเก่งวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ประกาศ ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ประกาศ ซื้อจัดหา จัดซื้อและพัฒนาสื่อ วัสดุและอุปกรณ์การเรียนการสอน

เผยแพร่ผลงาน

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบ PHUENG Model ร่วมกับสื่อดิจิทัล วิชาเคมี เรื่อง ไฟฟ้าเคมี เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน( Problem-basedlearning หรือ PBL) เรื่องอัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา โดยใช้สื่อมัลติมิเดีย เรื่อง วิวัฒนาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-basedlearning หรือ PBL) เรื่องอัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 เรื่องโครงสร้างของสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)