ข่าวสาร

1 2 3 4 77

ข่าวสารสำหรับนักเรียนเพชรจริก

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ จ้างเหมาบริการโดยสารไม่ประจำทาง ในโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ประกาศ ซื้อวัสดุสำนักงาน ในโครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา
ประกาศ ซื้อวัสดุการศึกษา ในโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ประกาศ จ้างเหมาโดยสารรถไม่ประจำทาง ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
ประกาศ จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณ์ ที่ดินและที่ก่อสร้าง
ประกาศ ซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา
ประกาศ ซื้อวัสดุสำนักงาน ในโครงการจักหา จัดซื้อและพัฒนาสื่อ วัสดุและอุปการณ์การเรียนการสอน
ประกาศ จ้างปรับปรุงห้อง Astronomy room, Physics tools, Chemistry tools, Biological tools
ประกาศ ปรับปรุงห้องประกันคุณภาพและห้องประชุมเพชรน้ำเอก
ประกาศ จ้างเหมาบริการ ในโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ประกาศ จ้างเหมาบริการ ในโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ประกาศ จ้างพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา
ประกาศ จ้างทำป้ายไวนิล ในโครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา
ประกาศ ซื้อวัสดุการเกษตร
ประกาศ จ้างทำป้ายพลาสวู๊ด โครงเหล็กพร้อมติดตั้ง ในโครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา

เผยแพร่ผลงาน

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 เรื่องโครงสร้างของสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)
การพัฒนารูปแบบการฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนานาชาติ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
รายงานการพัฒนาการสร้างชุดการสอนอ่านจับใจความภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรักติวิซึม เพื่อเสริมสร้าง มโนทัศน์ทางชีววิทยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อาณาจักรสัตว์ วิชาชีววิทยา โดยจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบ 4 MAT ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
5 มี.ค. 63 กิจกรรม ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ช่วยลดภาวะโลกร้อน
5 มี.ค. 63 กิจกรรม เรื่อง การระบุตำแหน่งของแหล่งกำเนิดเสียง
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้กลอนค่านิยม ๑๒ ประการของคนไทย เป็นสื่อเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงและการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค SQ3R ร่วมกับ แผนผังความคิด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔