ข่าวสาร

1 2 3 4 123

ข่าวสารสำหรับนักเรียนเพชรจริก

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ จ้างบริการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์และยานพาหนะ
ประกาศ จ้างปรับปรุงสนามบาสเกตบอลและสนามฟุตซอล ในโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน
ประกาศ จ้างทำป้ายตัวอักษร ในโครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา
ประกาศ ซื้อวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนแบบบูรณาการ กิจกรรมแข่งขันรถบรรทุกไข่
ประกาศ ซื้อวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนแบบบูรณาการ กิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ผ่าน Tiktok
ประกาศ จ้างเหมาบริการจัดพิมพ์ข้อสอบ โครงการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประกาศ จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ในโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรมสารสัมพันธ์สู่ความสำเร็จ
ประกาศ จ้างเหมาทำวีดิทัศน์ของโรงเรียน ในโครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา
ประกาศ ซื้อปกวุฒิบัตรสีน้ำเงินพร้อมสกรีน ในโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรมสารสัมพันธ์สู่ความสำเร็จ
ประกาศ จ้างทำอาหารกลางวัน(ข้างกล่อง) ในโครงการค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ประกาศ เช่าผ้าและพรหมพร้อมบริการตกแต่งสถานที่ ในโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มบริหารงานอำนวยการ
ประกาศ จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ในโครงการค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ประกาศ ซื้อวัสดุกีฬา
จ้างทำป้ายไวนิล ในโครงการ Merry Christmas and Happy New Year
ประกาศ จ้างปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ภายใน

เผยแพร่ผลงาน

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 เรื่องโครงสร้างของสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)
การพัฒนารูปแบบการฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนานาชาติ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
รายงานการพัฒนาการสร้างชุดการสอนอ่านจับใจความภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรักติวิซึม เพื่อเสริมสร้าง มโนทัศน์ทางชีววิทยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อาณาจักรสัตว์ วิชาชีววิทยา โดยจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบ 4 MAT ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
5 มี.ค. 63 กิจกรรม ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ช่วยลดภาวะโลกร้อน
5 มี.ค. 63 กิจกรรม เรื่อง การระบุตำแหน่งของแหล่งกำเนิดเสียง
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้กลอนค่านิยม ๑๒ ประการของคนไทย เป็นสื่อเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงและการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค SQ3R ร่วมกับ แผนผังความคิด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔