ข่าวสาร

1 2 3 4 154

ข่าวสารสำหรับนักเรียนเพชรจริก

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ จ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ในโครงการค่ายจิตอาสาอนุรักษ์ธรรมชาติและป่าชายเลน
ประกาศ จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและน้ำดื่ม ในโครงการค่ายจิตอาสาอนุรักษ์ธรรมชาติและป่าชายเลน
ประกาศ ซื้อวัสดุและของรางวัล ในโครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
ประกาศ จ้างเหมาบริการรถโดยสาร ในโครงการค่ายจิตอาสาอนุรักษ์ธรรมชาติและป่าชายเลน
ประกาศ จ้างงานย้ายและสมาร์ททีวี ในโครงการปรับปรุง ซ่อมแซมพัฒนาห้องเรียน
ประกาศ ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
ประกาศ ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ดนตรี
ประกาศ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ในโครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์และยานพาหนะ
ประกาศ จ้างทำป้ายโรลอัพและตัวอักษรพลายวูด ในโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง(METAVERSE)
ประกาศ ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ประกาศ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในโครงการส่งเสริมการจัดทำโครงงานและนวัตกรรมทางการศึกษา
ประกาศ ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ประกาศ ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ในโครงการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4
ประกาศ จ้างเหมาบริการตรวจกระดาษคำตอบปรนัยด้วยเครื่อง OMR
ประกาศ จ้างทำสำเนาข้อสอบ ในโครงการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประกาศ จ้างเหมาทำต้นฉบับข้อสอบ ในโครงการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4
ประกาศ จ้างเหมาบริการพิมพ์หัวกระดาษคำตอบ ในโครงการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประกาศ ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ในโครงการการแสดงผลงานวิชาการสานฝันวันสำเร็จทางการศึกษา
ประกาศ ซื้อปั้มน้ำและวัสดุติดตั้ง ในโครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร
ประกาศ ซื้อหมึกพิมพ์ ในโครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน

เผยแพร่ผลงาน

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบ PHUENG Model ร่วมกับสื่อดิจิทัล วิชาเคมี เรื่อง ไฟฟ้าเคมี เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน( Problem-basedlearning หรือ PBL) เรื่องอัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา โดยใช้สื่อมัลติมิเดีย เรื่อง วิวัฒนาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-basedlearning หรือ PBL) เรื่องอัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 เรื่องโครงสร้างของสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)