ข่าวสาร

1 2 3 4 67

ข่าวสารสำหรับนักเรียนเพชรจริก

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

22/03/2565 ประกาศ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
22/03/2565 ประกาศ ซื้อวัสดุก่อสร้าง
22/03/2565 ประกาศ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
22/03/2565 ประกาศ ซื้อวัสดุสำนักงาน
21/02/2565 ประกาศ จ้างเหมาบริการตกแต่งสถานที่พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
21/02/2565 ประกาศ จ้างเหมาบริการรื้น กระจกและติดตั้งใหม่พร้อมกับติดตั้งชุดประตูกระจกอลูมิเนียม
21/02/2565 ประกาศ จ้างเหมาปรับปรุงหลังคา ห้องสำนักงานอำนวยการ
21/02/2565 ประกาศ ซื้อชุดตรวจ ATK จำนวน 500 ชุด
21/02/2565 ประกาศ ซื้อปกใบประกาศนียบัตร จำนวน 135 เล่ม
10/02/2565 ประกาศ ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน
10/02/2565 ประกาศ ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง
10/02/2565 ประกาศ จ้างปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ภายใน
10/02/2565 ประกาศ ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
26/01/2565 ประกาศ จ้างปรับปรุงอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ภายใน
26/01/2565 ประกาศ ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เผยแพร่ผลงาน

11/06/2564 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 เรื่องโครงสร้างของสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)
20/08/2563 การพัฒนารูปแบบการฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนานาชาติ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
20/08/2563 รายงานการพัฒนาการสร้างชุดการสอนอ่านจับใจความภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
17/03/2563 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรักติวิซึม เพื่อเสริมสร้าง มโนทัศน์ทางชีววิทยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
17/03/2563 รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อาณาจักรสัตว์ วิชาชีววิทยา โดยจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบ 4 MAT ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
05/03/2563 5 มี.ค. 63 กิจกรรม ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ช่วยลดภาวะโลกร้อน
05/03/2563 5 มี.ค. 63 กิจกรรม เรื่อง การระบุตำแหน่งของแหล่งกำเนิดเสียง
04/03/2563 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้กลอนค่านิยม ๑๒ ประการของคนไทย เป็นสื่อเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงและการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
28/02/2563 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค SQ3R ร่วมกับ แผนผังความคิด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔