งานแผนและนโยบาย

 

งานแผนและนโยบาย

โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์

คลิกดาวน์โหลด

มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา

คลิกดาวน์โหลด

แบบฟอร์มเสนอโครงการ

คลิกดาวน์โหลด

แบบบันทึกข้อความอนุมัติ/ขออนุญาตจัดทำโครงการ

คลิกดาวน์โหลด

บันทึกข้อความขอเลื่อนหรือยกเลิกการจัดโครงการ

คลิกดาวน์โหลด

แบบฟอร์มรายงานโครงการ

คลิกดาวน์โหลด

ปกงานแผนและนโยบาย

อัลบั้มภาพกิจกรรมโรงเรียน