สภานักเรียน 2561

สภานักเรียน 2561

นางสาวชญานิกา  คงแก้ว

ประธานสภานักเรียน

นางสาวชยุดา  สงณรงค์

รองประธานสภานักเรียน

นางสาวณิชกานต์  จุลหริก

เลขานุการ

นางสาวภารวี  ศรีแกล้ม

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวไอย์ลดา  พรหมเพศ

ฝ่ายวิชาการ

นายอรรถนนท์  ชูพูล

ฝ่ายวิชาการ

นายกิตติญา   คงชาญกิจ

ฝ่ายวิชาการ

นางสาวฐานิต  ลิ้มโอภาส

กรรมการ ม.ปลาย

นายภีมชยุตม์  วิเชียรสว่าง

กรรมการ ม.ปลาย

นายกฤตตฤณ   จันทร์มาศ

กรรมการ ม.ต้น

นายณัฏฐกฤต  โสสมุย

กรรมการ ม.ต้น

นายอัษฎาวุธ  อินทร์ตา

ฝ่ายอาคารสถานที่

นางสาวมัชธิการ์  วาระสินธุ์

ฝ่ายอาคารสถานที่

นายธนัช  เจริญยศ

ฝ่ายอาคารสถานที่

นางสาวณัฐธิตา   อัครสุต

ฝ่ายอาคารสถานที่

นายปิยวัฒน์   อภัยรัตน์

ปฏิคม

นายกิตติธัช   แพงสุ่ย

ปฏิคม

นางสาวพิมพ์วรีย์   พงศ์พิสิฐสันต์

ปฏิคม

นางสาวพิมพ์ชนก   จิตมนัส

ปฏิคม

นางสาวปานชีวา  กันภัย

ผู้ช่วยเหรัญญิก

นางสาวรัชฎาวดี  พิทักษ์ชัยสวัสดิ์

ผู้ช่วยเหรัญญิก

นางสาวญาณิศา   ฟองมณี

ประชาสัมพันธ์

นางสาวลักษิกา   ลอยชูศักดิ์

ประชาสัมพันธ์