สภานักเรียน 2556

สภานักเรียน 2556

นายคณพศ มาศศรี
ประธานนักเรียน

นายปฐมพร รักขพันธ์
รองประธานนักเรียนคนที่ 1

นางสาวรัตนี พันธุรัตน์
รองประธานนักเรียนคนที่ 2

นางสาวชาไมพร อาทรวิริยกุล
ฝ่ายวิชาการ

นายณัชรพงศ์ คงคาไหว
ฝ่ายวิชาการ

นางสาวมัลลิกา บุญอมร
ฝ่ายกิจกรรม ม.ปลาย

นายกีรติ วัฒน์ฐิยา
ฝ่ายกิจกรรม ม.ปลาย

นายณัฐวุฒิ อุ้ยวงศ์
ฝ่ายกิจกรรม ม.ต้น

เด็กชายธนวัฒน์ จันผลึก
ฝ่ายกิจกรรม ม.ต้น

นายณัฐดนัย ศรีสวัสดิ์
ฝ่ายอาคารสถานที่

นายมัยธัช นุ่นขาว
ฝ่ายอาคารสถานที่

นายอภินันท์ สวัสดิภาพ
ฝ่ายอาคารสถานที่

นางสาวสุทธิดา อร่ามวิทยานุกูล
ประชาสัมพันธ์

นางสาวณีรนุช ลักษณะปิยะ
ปฏิคม

นางสาวลักษณ์นารา มีแถม
ปฏิคม

นายขันทอง เชาวลิต
ปฏิคม

นายวรรณสิทธิ์ สุวรรณ์
ปฏิคม

นางสาวกาญจนาภรณ์ ทองเทพ
เหรัญญิก

เด็กหญิงวราทิตยา วรามิตร
ผู้ช่วยเหรัญญิก

นางสาวปฐวี สิติธีรพันธุ์
เลขานุการ

นางสาวปวีณ์นุช ไตรเมศ
ผู้ช่วยเลขานุการ