จำนวนนักเรียน 2565

2565

สรุปจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

ชั้น

จำนวนนักเรียน (คน)

อาจารย์ที่ปรึกษา

ชาย

หญิง

รวม

ม.101

14 17 31 นางสาวพรทิพย์  ภู่ศรีประสาท  และ  นายฐาปนนท์  วินิโย  

ม.102

15 18 33 นางสุภาภรณ์  หมั่นถนอม  และ  นางนิตติยา  กังอนันต์  

ม.103

15 17 32 นางสุวดี  หงส์พันธ์ , นายอดิศักดิ์  ช่วยสถิตย์  และ  นางสาวธรทิพย์  ชุมทอง         

ม.104

15 18 33 นางพรพณา  มาถนอม  และ  นางสาวชชมน  นวลอ่อน 

ม.105

15 16 31 นางสายใจ  แก้วอ่อน  และ  นางสาวกัตติกา  แป้นถนอม     

ม.106

10 25 35 นางสาวอัญวดี  วารีวนิช  และ  นางสาวทัศนียา  ทองสม

รวม

84 111 195  

ม.201

15 18 33 นางสุพรรษา  เหมทานนท์  และ  นายปริญญา  จันทร์ชุม

ม.202

17 17 34 นางชูลีรัตน์  รักสองหมื่น  และ  นางสาวอุษณีย์  จันทพันธ์       

ม.203

15 18 33 นายเชิดพันธุ์  ร่วมสนิท  และ  นางสุจรรยา  อักษรกูล  

ม.204

15 18 33 นางกัญญปภา  สุขันทอง , นายโรจนัจฉริย์  ทรัพย์แก้ว  และ  อ.ภาษาอังกฤษ

ม.205

16 17 33 นางกัญญะวีช์  จันทร์ทอง  และ  นางพิศวัลย์  สุขอินทร์  

ม.206

6 31 37 นางมาลี  คุ้มวิริยะ  และ  นางสุรีพร  สุขกาญจน์     

รวม

86 119 205  

ม.301

18 18 36 นายไพศาล  ตั้งสุวรรณมณี  และ  นางขนิษฐา  ช่อทอง

ม.302

18 18 36 นางสาววิไลพร  อธิตัง , นางสาวนริศรา  จันทเลข  และ  นางสาวนะหวัน  ฮาลาบี

ม.303

17 18 35 นางสาวสายชล  เลิศบุรุษ  และ  นางสาวลภัสรดา  ชูชาติ

ม.304

17 18 35 นางสาวหนึ่งฤทัย  คาร  และ  นางสาวกรสกุล  ชูโลก

ม.305

17 18 35 นางสุรีวรรณ  มีชัย  และ   นายคมกฤษ  นิยมจิตร์

ม.306

9 27 36 นางสาวลัดดาวรรณ  อรุณ  และ  นายวัชรพงศ์  พิทักษ์        

รวม

96 117 213  

ม.401

11 15 26 นางสาวจันทนา อินทร์นิมิตร  และ  นางสาวอังคนา  ราชสีห์

ม.402

12 14 26 นางศิริมาศ  ไชยนุวงศ์ , นางทิพาพรรณ  ประณุทนรพาล  และ  นางสาวสุดารัตน์  จินดารัศมี 

ม.403

12 14 26 นางสาวกาญจนา  บุหลันพฤกษ์  และ  นางณัฐปภัสร์  ผดุงกิจ    

ม.404

2 28 30 นางสาวปภัษณัญฑ์  แกล้วทนงค์  และ  นางชุติกาญจน์  สุประดิษฐ

รวม

37 71 108  

ม.501

14 23 37 นางปิยนันท์  สมจิตต์  และ  นางวาสนาเขต พิทักษ์จิตร์

ม.502

15 21 36 นางสาวสุปรียา  แป้นทอง  และ  นายวิระ  กระจาย  

ม.503

15 22 37 นางดรณีรัตน์  ลุกเซ็น  และ  นางสาวศิรินันท์  สุวรรณมุสิก   

ม.504

17 21 38 นางสาวปภัสสร  แดงรัตน์  และ  นายปัณณธร เล่งเจริญ 

รวม

61 87 148  

ม.601

14 22 36 นายดุริยา  เย็นเอง , นางสาวสุวิมล  ฤทธิ์พันธ์   และ  นายมนตรี  แก้วเชิด   

ม.602

15 21 36 นางสาวสิรินทร์ทิพย์  ดวงประทุม  และ  นางสุภาวดี  นพพล  

ม.603

15 21 36 นางสาวศันสนีย์  อรุณจิตร  และ  นางสาวศุภาภรณ์  แก้วเถื่อน

ม.604

8 31 39 นางวิบุล  พิชัยยุทธ์  และ  นายสุเมธ  เนาว์รุ่งโรจน์  

รวม

52 95 147  

รวมทั้งหมด

414 600 1,014