ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

พ.ศ.2463 :

โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกภายในวัดเพชรจริก โดยอาศัยศาลาโรงธรรมของวัดเพชรจริกเป็นห้องเรียน เมื่อ พ.ศ.2463 : โดย นายเพียร วิริยะ เป็นครูใหญ่คนแรก และ นายอุบล สุวรรณโชติ เป็นครูใหญ่ คนที่ 2 ภายหลัง นายกัน ศิษฐ์กัณฑ์ ซึ่งได้ยกที่ดินซึ่งอยู่ทางทิศใต้ติดต่อกับอาณาเขตของวัดเพชรจริก ให้เป็นสมบัติของโรงเรียน ซึ่งมีเนื้อที่ 18 ไร่ (ตามราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 48 ตอนที่ 13 หน้า 937 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2474)

26 มกราคม 2478 :

26 มกราคม 2478 : ได้ย้ายอาคารเรียนออกจากในวัดมาเรียนในที่ดินดังกล่าวโดยสร้างเป็นอาคารเรียนชั่วคราว สมัยนั้น นายเจตน์ พงศ์วัชระ เป็นครูใหญ่

พ.ศ.2491 :

พ.ศ.2491 : ได้รับงบประมาณ 9,000 บาท ให้ซ่อมแซมอาคารชั่วคราวในสมัย นายดาษ เกตุจงกล เป็นครูใหญ่

25 ตุลาคม 2505 :

25 ตุลาคม 2505 : อาคารเรียนถูกวาตภัยเสียหาย คณะครูร่วมกับผู้ปกครองได้ร่วมมือกันซ่อมแซม ได้รับงบประมาณ 500 บาท

10 กันยายน 2506 :

10 กันยายน 2506 : ทางราชการได้ย้าย นายฉัตร ลาชโรจน์ มาดำรงตำแหน่งเป็นครูใหญ่แทน นายดาษ เกตุจงกล

23 กันยายน 2507 :

23 กันยายน 2507 : คณะครูกรรมการศึกษาได้จัดการแสดงวิพิธศึกษา ได้เงินจำนวน 12,000 บาท สร้างโต๊ะ ม้านั่งนักเรียน จำนวน 100 ชุดและได้ตกแต่งห้องพักครูตลอดจนบริเวณ โรงเรียน เช่น ทำซุ้มประตู บ่อน้ำ และโรงอาหาร ขนาด 3 X 6 เมตร จำนวน 1 หลัง

1 สิงหาคม 2508 :

1 สิงหาคม 2508 : โรงเรียนได้จัดเลี้ยงน้ำชาแก่ผู้ปกครอง และศิษย์เก่าตลอดจนผู้มีศรัทธา ได้เงิน 3,500 บาท เพื่อสร้างรั้ว ประปา ต่อเติมโรงอาหาร

พ.ศ.2509 :

พ.ศ.2509 : ทางราชการได้ย้าย นายจำรูญ ระกำทอง มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน นายฉัตร ลาชโรจน์

4 เมษายน 2512 :

4 เมษายน 2512 : ได้รับงบประมาณ 400,000 บาท ให้สร้างอาคารเรียนแบบ 015 จำนวน 1 หลัง 8 ห้องเรียน พร้อมครุภัณฑ์ เปิดใช้เมื่อ 24 กรกฎาคม 2512 สมัย นางนงนุช ตินทุกะสิริ เป็นครูใหญ่

21 สิงหาคม 2513 :

21 สิงหาคม 2513 : ทางราชการได้แต่งตั้งให้ นายสมพงศ์ ทิมขำ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน นางนงนุช ตินทุกะสิริ

1 ตุลาคม 2513 :

1 ตุลาคม 2513 : เทศบาลรับโอนกิจการของโรงเรียนเป็นของเทศบาล เปลี่ยนชื่อ โรงเรียนเป็น โรงเรียนวัดเพชรจริก และได้รับงบประมาณต่อเติมจากเทศบาลสำหรับต่อเติมอาคารเรียน ไปทางทิศเหนืออีก 6 ห้องเรียน รวมกับของเดิมเป็น 14 ห้องเรียน เปิดใช้เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2514 และได้เปิดเรียนถึงชั้น ป.5 จำนวน 1 ห้องเรียน

1 มีนาคม 2515 :

1 มีนาคม 2515 : นายสมพงศ์ ทิมขำ ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่ที่โรงเรียนวัด ท่าโพธิ์ และแต่งตั้งให้นายวิศิษฐ์ ไตรสุวรรณ เป็นครูใหญ่แทน

1 พฤษภาคม 2519 :

1 พฤษภาคม 2519 : เทศบาลได้ขออนุมัติรื้ออาคารเรียนชั่วคราว สมทบกับ งบประมาณของเทศบาลจำนวน 15,000 บาท ขนาด 7 X 14 เมตร ต่อจากโรงอาหารเปิดใช้เมื่อ 1 มิถุนายน 2519

พ.ศ.2523 :

พ.ศ.2523 : ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกระทรวงมหาดไทย จำนวน 2,328,448 บาท ให้สร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริม 3 ชั้น ชั้นล่างเป็นห้องประชุม ส่วน ชั้นสอง ชั้นสาม เป็นห้องเรียน รวม 8 ห้องเรียน มีห้องสุขา ครุภัณฑ์พร้อม สมัย นายวิศิษฐ์ ไตรสุวรรณ เป็นครูใหญ่ ในปีงบประมาณ 2524 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็น “โรงเรียนชุมชน” ตามโครงการปรับปรุงโรงเรียนเทศบาลและเมืองพัทยา ให้เป็นโรงเรียนชุมชนประจำปี 2524 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มี โรงเรียนชุมชนในสังกัดเทศบาล เมืองนครศรีธรรมราช และได้ย้าย นายมณฑล สุวรรณสังข์ ครูใหญ่โ

23 สิงหาคม 2524 :

23 สิงหาคม 2524 : คณะศิษยานุศิษย์ ในพระครูวิเชียรจาริกธิการ ซึ่งเป็นเจ้าอาวาส วัดเพชรจริก ผู้อุปการะโรงเรียน จัดสร้างที่วางหนังสือ ที่วางวารสาร โต๊ะสำหรับอ่านหนังสือ เก้าอี้ ไว้เป็นสมบัติของห้อคา 13,500 บาท

7 มกราคม 2525 :

7 มกราคม 2525 : โรงเรียน คณะกรรมการศึกษา ได้ดำเนินการเปิดศูนย์รับชุมชนวัดเพชรจริก” เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครอง และเตรียมเด็กเข้าเรียนใน ชั้น ป.1 ในปีถัดไป และเพื่อเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ ครบรอบ 200 ปี ครั้งแรกมีนักเรียน 86 คน ผู้ดูแลเด็ก 2 คน

7 เมษายน 2525 :

7 เมษายน 2525 : ทำพิธีเปิดอาคารเรียน 2 เป็นการเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ ครบรอบ 200 ปี ตามนโยบายของเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช

3 กันยายน 2525 :

3 กันยายน 2525 : กรรมการโรงเรียนร่วมกันจัดงานแสดงวิพิธทัศนา ฉายภาพยนตร์และหนังตะลุง ณ สนามโรงเรียน เพื่อหารายได้บำรุงศูนย์เลี้ยงเด็กกลางวัน ได้รับเงิน จำนวน 14,000 บาท ให้โรงเรียน

4 กุมภาพันธ์ 2526 :

4 กุมภาพันธ์ 2526 : คุณนิยม สุวรรณน้อย คณะกรรมการศึกษาของโรงเรียนร่วมกับคณะเทศมนตรีจัดการแสดงของนักเรียนเพื่อหารายได้ซื้อเครื่องโรเนียวยี่ห้อเก็สเต็ดเนอร์ ราคา 25,000 บาท ให้โรงเรียน

21 เมษายน 2530 :

21 เมษายน 2530 : ตามคำสั่งที่ 258/2530 ให้ นางมณี พัฒโร ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนชุมชนวัดเพชรจริก

7 มิถุนายน 2531 :

7 มิถุนายน 2531 : ตามคำสั่งที่ 281/2530 ให้ นางมณี พัฒโร ดำรงตำแหน่งอาจารย์-ใหญ่ ระดับ 6 โรงเรียนชุมชนวัดเพชรจริก

14 มีนาคม 2534 :

14 มีนาคม 2534 : ตามคำสั่งเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช ให้ นายการุณ พันธรังษี ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลท่าโพธิ์ มารักษาการอาจารย์ใหญ่โรงเรียนชุมชน-วัดเพชรจริก ตั้งแต่ 1 เมษายน 2534

14 กันยายน 2536 :

14 กันยายน 2536 : ตามคำสั่งเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช ที่ 406/2536 ให้ นายสมหวัง สิทธิศิรประพันธ์ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ระดับ 6 โรงเรียนชุมชนวัดเพชรจริก จนถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2538 ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกระทรวงมหาดไทย จำนวน 4,090,000 บาท ให้สร้างอาคาร ค.ส.ล. อเนกประสงค์ชั้นเดียว 1 หลัง ขนาด 22 X 50 – X 1052 เมตร (เนื้อที่) โดยสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2539

16 พฤศจิกายน 2539 :

16 พฤศจิกายน 2539 : คณะกรรมการศึกษาและคณะครูโรงเรียนชุมชนวัดเพชรจริก ได้จัดจำหน่ายฉลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อการกุศล ได้เงินจำนวน76,000 บาท โดยได้สร้างป้ายชื่อโรงเรียนใหม่ เป็นป้ายหินอ่อน เป็นเงินจำนวน 60,000 บาท และได้นำเงินส่วนที่เหลือ สมทบกับผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสร้างเสาธงใหม่ ขนาด 4 X 7 เมตร จำนวนเงิน 30,000 บาท

1 เมษายน 2542 :

1 เมษายน 2542 : ตามคำสั่งเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่…/2542 ให้ นายวัชระ บัวหอม ผู้อำนวยการระดับ 8 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเพชรจริก ปีงบประมาณ 2540 ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทยจำนวน 6,908,000 บาท (หกล้านเก้าแสนแปดพันบาทถ้วน) ได้ก่อสร้างอาคารเรียนสี่ชั้นล่างโล่ง12 ห้องเรียน (แบบ คสล. 412)

14 กรกฎาคม 2542 :

14 กรกฎาคม 2542 : เปลี่ยนชื่อโรงเรียนชุมชนวัดเพชรจริก เป็น โรงเรียนสาธิต -เทศบาลวัดเพชรจริก

ปีงบประมาณ 2543 :

ปีงบประมาณ 2543 : โรงเรียนเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1 พฤษภาคม 2544 :

1 พฤษภาคม 2544 : มอบหมายให้นางพฤษภา ปุยานุสรณ์ มารักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน

ปีงบประมาณ 2546 :

ปีงบประมาณ 2546 : ได้รับงบประมาณจากเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้ก่อสร้างอาคารเพชรพิมานเป็นอาคารเรียนสี่ชั้นใต้ถุนโล่ง 12 ห้องเรียน 3 ห้องพิเศษ (แบบอาคาร คสล. 4 ชั้น จำนวน 8,210,000 บาท (แปดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) สร้างเสร็จปี 2547 งบประมาณปี 2547 ได้รับงบประมาณจากเทศบาลนครนครศรีธรรมราชให้ก่อสร้างอาคารอำนวยการ (อาคาร คสล.ชั้นเดียว) จำนวน 939,540 บาท (เก้าแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

งบประมาณ 2550 :

งบประมาณ 2550 : ได้รับงบประมาณจากเทศบาลนครนครศรีธรรมราชก่อสร้างอาคารหอพัก 3 ชั้น จำนวน 2 หลัง “หอพักนักเรียนเพชรธรรมรัตน์” และ “หอพักเพชรพฤษชาติ”

ปีการศึกษา 2551 :

ปีการศึกษา 2551 : ปรับระดับการจัดการศึกษา เป็นช่วงชั้นที่ 3 – 4 (ม.1 – ม.6) ทั้งหมดโดยเกลี่ยนักเรียนอนุบาล และชั้นประถมศึกษาไปยังโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทั้งหมด 8 โรงเรียน และปรับภูมิทัศน์ภายในทั้งหมด

ปีการศึกษา 2551 :

ปีการศึกษา 2551 : ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 2,613,000 บาท (สองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ปีงบประมาณ 2551 :

ปีงบประมาณ 2551 : ได้รับงบประมาณจำนวน 9,260,000 บาท (เก้าล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก่อสร้างอาคาร 4 ชั้นใต้ใต้ถุนโล่ง (อาคารเพชรนครา)

5 กุมภาพันธ์ 2553 :

5 กุมภาพันธ์ 2553 : นางนงเยาว์ คงศาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ รักษาการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

พ.ศ.2554-2555 :

พ.ศ.2554-2555 : นางพฤษภา ปุยานุสรณ์ ผูู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

พ.ศ.2556-ตุลาคม 2556 :

พ.ศ.2556-ตุลาคม 2556 : นายเกรียงไกร วุฒิมานพ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

พ.ศ.2556 – 30ก.ย.2565 :

พ.ศ.2556 – 30ก.ย.2565  : นางพฤษภา ปุยานุสรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

พ.ศ.2565 – ปัจจุบัน

พ.ศ.2565 – 1ต.ค.2565 ปัจจุบัน : ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก