จำนวนนักเรียน 2561

สรุปจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
ชั้น
จำนวนนักเรียน (คน)
อาจารย์ที่ปรึกษา
ชาย
หญิง
รวม
ม.101
15
22
37
อ.พรทิพย์ ภู่ศรีประสาท , อ.ทัศนียา ทองสม และ อ.พิศวัลย์ สุขอินทร์
ม.102
14
23
37
อ.สุภาภรณ์ หมั่นถนอม และ อ.นันต์อร พูลสวัสดิ์
ม.103
12
22
34
อ.สายใจ แก้วอ่อน และ อ.ทัพพสาร เพ็งสงค์
ม.104
13
22
35
อ.สุรีพร สุขกาญจน์ และ อ.อัญวดี วารีวนิช
ม.105
14
21
35
อ.สุวดี หงส์พันธ์ และ อ.อดิศักดิ์ ช่วยสถิตย์
ม.106
16
22
38
อ.พรพณา มาถนอม และ อ.ฐาปนนท์ วินิโย
รวม
84
132
216
ม.201
17
21
38
อ.ปิยนันท์ สมจิตต์ และ อ.ภูชิสส์ วงศ์ภักดี
ม.202
17
22
39
อ.ชูลีรัตน์ รักสองหมื่น และ อ.กัญญะวีช์ จันทร์ทอง
ม.203
17
22
39
อ.สุพรรษา เหมทานนท์ และ อ.ชนกมลย์ คงยก
ม.204
17
20
37
อ.รุจนาภรณ์ เพิงรัตน์ และ อ.ปริญญา จันทร์ชุม
ม.205
17
21
38
อ.เชิดพันธุ์ ร่วมสนิท และ อ.สุจรรยา อักษรกูล
ม.206
9
30
39
อ.โสภา ปราบปรี และ อ.ลภัสรดา ชูชาติ
รวม
94
136
230
ม.301
13
21
34
อ.สุรีวรรณ มีชัย , อ.วิไลพร อธิตัง และ อ.อาภาภรณ์ ภูมิสถิตย์
ม.302
12
22
34
อ.คมกฤษ นิยมจิตร์ และ อ.มุกดา สุวรรณมณี
ม.303
12
22
34
อ.ลัดดาวรรณ อรุณ และ อ.นริศรา จันทเลข
ม.304
12
21
33
อ.หนึ่งฤทัย คาร และ อ.ขวัญชัย ศรีเจ้า
ม.305
12
21
33
อ.สายชล เลิศบุรุษ และ อ.รุ่งทิวา จินดารัศมี
ม.306
7
28
35
อ.ขนิษฐา ช่อทอง และ อ.ไพศาล ตั้งสุวรรณมณี
รวม
68
135
203
ม.401
12
26
38
อ.จันทนา อินทร์นิมิตร และ อ.ณัฐปภัสร์ ตั้งพิทยาเวทย์
ม.402
13
24
37
อ.ศิริมาศ ไชยนุวงศ์ และ อ.อังคนา ราชสีห์
ม.403
14
24
38
อ.ชุติกาญจน์ สุประดิษฐ และ อ.กาญจนา บุหลันพฤกษ์
ม.404
16
19
35
อ.ปภัษณัญฑ์ แกล้วทนงค์ และ อ.สุดารัตน์ จินดารัศมี
รวม
55
93
148
ม.501
8
17
25
อ.ดรณีรัตน์ ลุกเซ็น และ อ.วิระ กระจาย
ม.502
8
17
25
อ.สุปรียา แป้นทอง และ อ.ปภัสสร แดงรัตน์
ม.503
7
19
26
อ.ศิรินันท์ สุวรรณมุสิก และ อ.ทิพาพรรณ ศรีรอด
ม.504
5
27
32
อ.วาสนาเขต พิทักษ์จิตร์ และ อ.มาลี คุ้มวิริยะ
รวม
28
80
108
ม.601
11
16
27
อ.สิรินทร์ทิพย์ ดวงประทุม และ อ.ปัณณธร เล่งเจริญ
ม.602
12
15
27
อ.วิบุล พิชัยยุทธ์ และ อ.สุวิมล ฤทธิ์พันธ์
ม.603
12
14
26
อ.ศุภาภรณ์ แก้วเถื่อน
ม.604
2
32
34
อ.ศันสนีย์ อรุณจิตร และ อ.สุภาวดี นพพล
รวม
37
77
114
รวมทั้งหมด
366
653
1019