ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.สุชาติ เอียดวงศ์

ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนนานาชาติ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

นางสาวสุกัญญา  สุวรรณระ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

กลุ่มบริหารงานวิชาการ/งานบุคคล

 

นางสาวปริญา  ศิริวงศ์

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นายนิมณ  ทองนอก

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

กลุ่มบริหารงานทั่วไป