ผู้บริหารสถานศึกษา

นางพฤษภา  ปุยานุสรณ์

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวสุกัญญา  สุวรรณระ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

กลุ่มบริหารงานวิชาการ/งบประมาณ การเงินและพัสดุ

 

นางสาวปริญา  ศิริวงศ์

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

กลุ่มบริหารงานอำนวยการ

นายนิมณ  ทองนอก

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน/อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม