จำนวนนักเรียน 2566

สรุปจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
ชั้น จำนวนนักเรียน (คน) อาจารย์ที่ปรึกษา
ชาย หญิง รวม
ม.101 17 21 38 นางณัฐปภัสร์  ผดุงกิจ  และ  ว่าที่ร้อยตรีทัพพสาร  เพ็งสงค์
ม.102 17 21 38 นางพรพณา  มาถนอม  และ  นายฐาปนนท์  วินิโย
ม.103 17 21 38 นางสาวอัญวดี  วารีวนิช  และ  นางสาวอัญญรักษ์  เรืองทิพย์
ม.104 16 22 38 นางสุภาภรณ์  หมั่นถนอม  และ  นางสาวชชมน  นวลอ่อน
ม.105 16 21 37 นางสาวพรทิพย์  ภู่ศรีประสาท  และ  นางสาวทัศนียา  ทองสม
ม.106 17 19 36 นางสายใจ  แก้วอ่อน  และ  ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพัทธ์  ช่วยสถิตย์
รวม 100 125 225  
ม.201 16 17 33 นางมาลี  คุ้มวิริยะ  และ  นางกัญญะวีช์  จันทร์ทอง
ม.202 16 17 33 นางสุพรรษา  เหมทานนท์  และ  นางสาวอุษนีย์  จันทพันธ์
ม.203 16 17 33 นางกัญญปภา  สุขันทอง  และ  นายปริญญา  จันทร์ชุม
ม.204 15 17 32 นายเชิดพันธุ์  ร่วมสนิท  และ  นางสาวแพรวา  สุวรรณโชติ
ม.205 15 17 32 นางสุรีพร  สุขกาญจน์   และ  นางพิศวัลย์  สุขอินทร์
ม.206 7 26 33 นางชูลีรัตน์  รักสองหมื่น  และ   นางสุจรรยา  อักษรกูล
รวม 85 111 196  
ม.301 16 17 33 นางสุรีวรรณ  มีชัย  และ  นางสาวนะหวัน  ฮาลาบี
ม.302 16 17 33 นางสาวสายชล  เลิศบุรุษ  และ  นางขนิษฐา  ช่อทอง
ม.303 16 17 33 นายคมกฤษ  นิยมจิตร์ , นางสาวนริศรา  จันทเลข  และนางสาวเพชรี  บุญแก้ววรรณ  
ม.304 15 17 32 นางสาวลัดดาวรรณ  อรุณ , นางสาวปาณิสรา  ไอยศูรย์  และ  นายวัชรพงศ์  พิทักษ์        
ม.305 15 17 32 นางสาวหนึ่งฤทัย  คาร  และ  นางสาววิไลพร  อธิตัง 
ม.306 5 30 35 นายไพศาล  ตั้งสุวรรณมณี  และ  นางสาวกรสกุล  ชูโลก
รวม 83 115 198  
ม.401 13 19 32 นางชุติกาญจน์  สุประดิษฐ  และ  นางสาวกาญจนา  บุหลันพฤกษ์
ม.402 14 19 33 นางสาวจันทนา อินทร์นิมิตร , นางสาวธรทิพย์  ชุมทอง  และ  นางสาวกัตติกา  แป้นถนอม
ม.403 14 18 32 นางทิพาพรรณ  ประณุทนรพาล  และ  นางสาวปภัษณัญฑ์  แกล้วทนงค์
ม.404 19 16 35 นางศิริมาศ  ไชยนุวงศ์  และ  นางสาวอังคนา  ราชสีห์
รวม 60 72 132  
ม.501 11 15 26 นายวิระ  กระจาย  และ  นางสาวปภัสสร  แดงรัตน์
ม.502 11 15 26 นางปิยนันท์  สมจิตต์  และ  นางสาวศิรินันท์  สุวรรณมุสิก
ม.503 11 15 26 นางวาสนาเขต พิทักษ์จิตร์  และ  นางสาวสุปรียา  แป้นทอง  
ม.504 4 25 29 นางดรณีรัตน์  ลุกเซ็น  และ  นายปัณณธร เล่งเจริญ
รวม 37 70 107  
ม.601 17 20 37 นางวิบุล  พิชัยยุทธ์ , นางสาวศุภาภรณ์  แก้วเถื่อน  และ  นายมนตรี  แก้วเชิด
ม.602 17 20 37 นางสาวศันสนีย์  อรุณจิตร  และ   นางสาวสุวิมล  ฤทธิ์พันธ์  
ม.603 17 20 37 นางสุภาวดี  นพพล   และ  นายดุริยา  เย็นเอง
ม.604 10 27 37 นางสาวสิรินทร์ทิพย์  ดวงประทุม  และ  นายสุเมธ  เนาว์รุ่งโรจน์    
รวม 61 87 148  
รวมทั้งหมด 426 580 1,006