น.ศ.ฝึกประสบการณ์ ปีการศึกษา62

นายณัฐพงศ์   นิลโพธิ์

เอกสังคมศึกษาฯ

 

นายสิปปวืชญ์  เพชรเพ็ง

อกสังคมศึกษาฯ

 

นายณัฐกิตติ์  รักเกาะรุ้ง

เอกภาษาอังกฤษ

 

นายสวิตต์ นวลมิ่ง

เอกภาษาอังกฤษ

 

นางสาวอธิตยา  สารไสยา

เอกภาษาอังกฤษ

 

นางสาวกุลิสรา  แสงระวี

เอกภาษาอังกฤษ

 

นางสาวณัชพิมพ์   ศรีสุขช่วย

เอกภาษาอังกฤษ