สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาววิไลพร  อธิตัง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางกัญญปภา  สุขันทอง

นางสาวศันสนีย์  อรุณจิตร

นางสาวปภัสสร  แดงรัตน์

นายไพศาล  ตั้งสุวรรณมณี

นางสาวรัฐริกานต์ พงศสวัสดิ์