สภานักเรียน 2559

สภานักเรียน 2559

นายวรรณธงชัย  ฤทธาธร

ประธานนักเรียน

นายธนากร   วัฒนศาสตร์

รองประธานนักเรียนคนที่ 1

นางสาวพิมมณี   ภักตรามุกข์

เลขานุการ

นางสาวนิศามณี   ศรีสุข

ฝ่ายวิชาการ

นายภานุพงศ์   สมมุ่ง

ฝ่ายวิชาการ

นางสาวปาริฉัตร   วงศ์สวัสดิ์

กรรมการ ม.ปลาย

นางสาวอรนันท์   ศรีชนะ

กรรมการ ม.ปลาย

นางสาวกุญช์   สาพรเจริญ

กรรมการ ม.ต้น

นางสาวชฎาภรณ์   พรหมพฤกษ์

กรรมการ ม.ต้น

นางสาวโสรยา   ไฝขาว

ฝ่ายอาคารสถานที่

นางสาวขวัญแก้ว    มีพวกมาก

ฝ่ายอาคารสถานที่

นายศิวณัฎฑ์   เดชทับ

ประชาสัมพันธ์

นางสาวธิดารัตน์   แก้วพะวงศ์

ประชาสัมพันธ์

นายปรมัตถ์   ชูทอง

เหรัญญิก

นางสาวนิติรัฐ   แก้วไทย

เหรัญญิก