จำนวนนักเรียน 2563

สรุปจำนวนนักเรียน ประจำปีการศึกษา  2563

ชั้น

จำนวนนักเรียน (คน)

อาจารย์ที่ปรึกษา

ชาย

หญิง

รวม

ม.101

16 20 36 อ.พรทิพย์  ภู่ศรีประสาท  และ  อ.ฐาปนนท์  วินิโย   

ม.102

15 19 34 อ.สุภาภรณ์  หมั่นถนอม  และ  อ.ภูชิสส์  วงศ์ภักดี  

ม.103

16 19 35 อ.สุวดี  หงส์พันธ์  ,  อ.อดิศักดิ์  ช่วยสถิตย์  และ  อ.นิตติยา  กังอนันต์    

ม.104

15 20 35 อ.พรพณา  มาถนอม  และ  อ.ทัศนียา  ทองสม    

ม.105

16 20 36 อ.สายใจ  แก้วอ่อน  และ  อ.ชชมน  นวลอ่อน  

ม.106

18 20 38 อ.อัญวดี  วารีวนิช  และ  อ.กัตติกา  ปรเมษฐานุวัฒน์    

รวม

96 118 214  

ม.201

19 20 39 อ.สุพรรษา  เหมทานนท์  และ  อ.ปริญญา  จันทร์ชุม

ม.202

19 20 39 อ.มาลี  คุ้มวิริยะ  และ  อ.กัญญะวีช์  จันทร์ทอง

ม.203

18 21 39 อ.กัญญปภา  สุขันทอง  และ  อ.ลภัสรดา  ชูชาติ

ม.204

19 20 39 อ.ชูลีรัตน์  รักสองหมื่น  และ  อ.พิศวัลย์  สุขอินทร์ 

ม.205

19 20 39 อ.สุจรรยา  อักษรกูล  และ  อ.โรจนัจฉริย์  ทรัพย์แก้ว  

ม.206

9 30 39 อ.สุรีพร  สุขกาญจน์  และ  อ.เชิดพันธุ์  ร่วมสนิท

รวม

103 131 234  

ม.301

16 20 36 อ.สุรีวรรณ  มีชัย  และ  อ.นริศรา  จันทเลข

ม.302

16 20 36 อ.ขนิษฐา  ช่อทอง  และ  อ.มุกดา  สุวรรณมณี

ม.303

16 20 36 อ.ไพศาล  ตั้งสุวรรณมณี  และ  อ.รุ่งทิวา  จินดารัศมี  

ม.304

15 20 35 อ.หนึ่งฤทัย  คาร  และ  อ.วัชรพงศ์  พิทักษ์ 

ม.305

15 20 35 อ.ลัดดาวรรณ  อรุณ  ,  อ.คมกฤษ  นิยมจิตร์  และ  อ.สวิตต์  นวลมิ่ง

ม.306

6 31 37 อ.สายชล  เลิศบุรุษ  และ  อ.วิไลพร  อธิตัง     

รวม

84 131 215  

ม.401

15 25 40 อ.จันทนา อินทร์นิมิตร  และ  อ.กาญจนา  บุหลันพฤกษ์

ม.402

13 22 35 อ.ศิริมาศ  ไชยนุวงศ์  ,  อ.ทิพาพรรณ  ประณุทนรพาล  และ  อ.สุดารัตน์  จินดารัศมี 

ม.403

14 25 39 อ.ชุติกาญจน์  สุประดิษฐ  และ  อ.อังคนา  ราชสีห์

ม.404

15 23 38  อ.ปภัษณัญฑ์  แกล้วทนงค์  และ  อ.ณัฐปภัสร์  ผดุงกิจ

รวม

57 95 152  

ม.501

16 19 35 อ.ปิยนันท์  สมจิตต์  และ  อ.ปัณณธร เล่งเจริญ 

ม.502

15 19 34 อ.วาสนาเขต พิทักษ์จิตร์  และ  อ.ปภัสสร  แดงรัตน์

ม.503

15 16 31 อ.วิระ  กระจาย  และ  อ.สุปรียา  แป้นทอง

ม.504

7 29 36 อ.ดรณีรัตน์  ลุกเซ็น  และ  อ.ศิรินันท์  สุวรรณมุสิก

รวม

53 83 136  

ม.601

13 21 34 อ.วิบุล  พิชัยยุทธ์  และ  อ.ศุภาภรณ์  แก้วเถื่อน

ม.602

13 22 35 อ.สุภาวดี  นพพล  และ  อ.ดุริยา  เย็นเอง

ม.603

13 21 34 อ.ศันสนีย์  อรุณจิตร  และ  อ.สุเมธ  เนาว์รุ่งโรจน์ 

ม.604

10 27 37 อ.สิรินทร์ทิพย์  ดวงประทุม  และ  อ.สุวิมล  ฤทธิ์พันธ์

รวม

49

91

140

 

รวมทั้งหมด

442

649

1,091