สภานักเรียน 2554

สภานักเรียน 2554

นายพีรยุทธ งามขึม
ประธานนักเรียน

นายพงศ์พิทักษ์ มาศเสม
รองประธานนักเรียน คนที่ 1

นางสาวบุณยอร ทองนุ่น
รองประธานนักเรียน คนที่ 2

นางสาวกฤษติยามาศ หงส์ชั้น
ฝ่ายวิชาการ

นางสาวชญานิษฐ์ จันทร์สุวรรณรัตน์
ฝ่ายวิชาการ

นายกันติทัต แก้วนวนจริง
กิจกรรม ม.ปลาย

นายณัฐนันท์ อำพรพันธ์
ฝ่ายกิจกรรม ม.ปลาย

นายณัฐดนัย ศรีสวัสดิ์
ฝ่ายกิจกรรม ม.ต้น

นายณัฐพล มูสิกะนันท์
ฝ่ายกิจกิจกรรม ม.ต้น

นายภูชชงค์ แก้วสายฟ้า
ฝ่ายอาคารสถานที่

นายชนารุธ ถนนแก้ว
ฝ่ายอาคารสถานที่

นายอภิสิทธิ์ ลิ่วชัยชาญ
ฝ่ายอาคารสถานที่

นางสาววรัชญา มีกรณ์
เหรัญญิก

นางสาวกนกรัตน์ สุรธรรม
ผู้ช่วยเหรัญญิก

นางสาวปิยธิดา เซ้งนวล
ประชาสัมพันธ์

นายปริชญ์ มีแต้ม
ปฎิคม

นางสาวกนกวรรณ ทองคำ
ปฎิคม

นายพิวัชรพันธ์ เชาวน์ชะตา
ปฎิคม

นางสาวกมลวดี บุญมิ่ง
เลขานุการ