การงานอาชีพฯ

นายดุริยา  เย็นเอง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

(สาระเทคโนโลยี)

 

นายปริญญา  จันทร์ชุม

(สาระเทคโนโลยี)

 

ว่าที่ ร.ต. อิทธิพัทธ์  ช่วยสถิตย์

(สาระเทคโนโลยี)

 

นางกรสกุล  รัตนานุกูล

(สาระเทคโนโลยี)

 

นางสาวดรุณี  สายมณี

(การงานอาชีพ)