การงานอาชีพฯ

นายดุริยา  เย็นเอง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายปริญญา  จันทร์ชุม

ว่าที่ ร.ต. อิทธิพัทธ์ ช่วยสถิตย์

นางสาวกรสกุล ชูโลก