น.ศ.ฝึกประสบการณ์ ปีการศึกษา63

นายสิรวิชญ์ ดอกบัว

เอกวิชาสังคมศึกษา

 

นางสาวกรรทิมา  ริยาพันธ์

เอกวิชาสังคมศึกษา

 

นางสาวธัญลักษณ์  โชติกะ

เอกวิชาภาษาอังกฤษ

 

นางสาวโสภิญญา  รักสนิท

เอกวิชาภาษาอังกฤษ

 

นายศรายุทธ  จันทร์สน

เอกวิชาภาษาอังกฤษ