จำนวนนักเรียน 2567

สรุปจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

ชั้น

จำนวนนักเรียน (คน)

อาจารย์ที่ปรึกษา

ชาย

หญิง

รวม

ม.101 19 20 39 นางสุภาภรณ์  หมั่นถนอม  และ  นายฐาปนนท์  วินิโย
ม.102 18 20 38 นางณัฐปภัสร์  ผดุงกิจ  และ  นางสาวกรสกุล  ชูโลก
ม.103 18 20 38 นายอนุชา  ไทยสนอง  และ  นางพรพณา  มาถนอม
ม.104 18 20 38 ว่าที่ร้อยตรีทัพพสาร  เพ็งสงค์ , นางสาวอัญวดี  วารีวนิช  และ  นางสาวเพชรี  บุญแก้ววรรณ
ม.105 18 20 38 นางสายใจ  แก้วอ่อน  และ  นางสาวอัญญรักษ์  เรืองทิพย์
ม.106 22 16 38 นางสาวพรทิพย์  ภู่ศรีประสาท  และ  นางสาวคณินทรา  คล้ายสุริยวงค์
รวม 113 116 229
ม.201 17 20 37 นางกัญญปภา  สุขันทอง  และ  นายปริญญา  จันทร์ชุม
ม.202 19 18 37 นางมาลี  คุ้มวิริยะ  และ  นายสรายุทธ์  จิตรา
ม.203 18 19 37 นางสุพรรษา  เหมทานนท์  และ  นางสาวรัฐริกานต์  พงศ์สวัสดิ์
ม.204 18 19 37 นายเชิดพันธุ์  ร่วมสนิท  และ  นางกัญญะวีช์  จิตจำนงค์
ม.205 18 19 37 นางชูลีรัตน์  รักสองหมื่น   และ  นางพิศวัลย์  สุขอินทร์
ม.206 9 29 38 นางสุรีพร  สุขกาญจน์  และ  นางสาวปาณิสรา  ไอยศูรย์
รวม 99 124 223
ม.301 15 17 32 นายไพศาล  ตั้งสุวรรณมณี  และ  นายณัฐวัฒน์  ลาภามาศ
ม.302 15 17 32 นายคมกฤษ  นิยมจิตร์  และ  นางขนิษฐา  ช่อทอง
ม.303 16 16 32 นางสาวสายชล  เลิศบุรุษ , นายวัชรพงศ์  พิทักษ์  และ  นางสาววิดารัตน์  อักษรทอง
ม.304 15 16 31 นางสาวหนึ่งฤทัย  คาร , ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพัทธ์  ช่วยสถิตย์  และ  นางสาวแพรวา  สุวรรณโชติ
ม.305 16 15 31 นางสาวสุรีวรรณ  บุญเกิด  และ  นางสาววิไลพร  อธิตัง
ม.306 8 28 36 นางสาวลัดดาวรรณ  อรุณ  และ  นางสาวธิภารัช  พูลสวัสดิ์
รวม 85 109 194
ม.401 13 24 37 นางสาวจันทนา อินทร์นิมิตร  และ  นางสาวอังคนา  ราชสีห์
ม.402 14 23 37 นางสาวธรทิพย์  ชุมทอง  และ  นางสาวปภัษณัญฑ์  แกล้วทนงค์
ม.403 14 22 36 นางสาวกัตติกา  แป้นถนอม  และ  นางชุติกาญจน์  สุประดิษฐ
ม.404 11 25 36 นางศิริมาศ  ไชยนุวงศ์ , นางสาวกาญจนา  บุหลันพฤกษ์  และ  นางสาวดรุณี  สายมณี
รวม 52 94 146
ม.501 16 16 32 นางปิยนันท์  สมจิตต์ , นางทิพาพรรณ  ประณุทนรพาล  และ  นายปัณณธร เล่งเจริญ
ม.502 17 15 32 นางดรณีรัตน์  ลุกเซ็น  และ  นายวิระ  กระจาย
ม.503 16 15 31 นางสาวปภัสสร  แดงรัตน์  และ  นางวาสนาเขต พิทักษ์จิตร์
ม.504 10 23 33 นางสาวสุปรียา  แป้นทอง  และ  นางสาวศิรินันท์  สุวรรณมุสิก
รวม 59 69 128
ม.601 10 16 26 นางสุภาวดี  นพพล  และ  นายสุเมธ  เนาว์รุ่งโรจน์
ม.602 10 15 25 นางสาวสิรินทร์ทิพย์  ดวงประทุม  และ  นายดุริยา  เย็นเอง
ม.603 10 14 24 นางสาวศันสนีย์  อรุณจิตร  และ   นางสาวศุภาภรณ์  แก้วเถื่อน
ม.604 5 25 30 นางวิบุล  พิชัยยุทธ์ , นางสาวสุวิมล  ฤทธิ์พันธ์  และ  นายมนตรี  แก้วเชิด
รวม 35 70 105
รวมทั้งหมด 443 582 1,025