คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่ ชื่อ – สกุล ตัวแทนจาก ตำแหน่ง
1 นายอิชณน์กร พูลสวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
2 นายธีรพล รัตนปริคณน์ ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
3 นางขนิษฐา ช่อทอง ผู้แทนครู กรรมการ
4 นายสาโรจน์ ไวยพันธ์ ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
5 นายภูริทัต รัตนพาหุ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
6 นายธนาศักดิ์ เหมมณี ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
7 พระครูปลัดสุรเดชฐิตธัมโม ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ
8 พระสวัสดิ์โอภาโส ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ
9 นายโสภณ เกียรติเสรีกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
10 นายสุภาพ ดำนุ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
11 นายปรานม รวมพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
12 นางสุรีย์ ภิญโญรัตนโชติ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
13 นายชัยมนัตถ์ คงทน ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
14 นายธำรง แรกคำนวณ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
15 นายสุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการและเลขนุการ