จำนวนนักเรียน 2557

สรุปจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557

ชั้น

จำนวนนักเรียน (คน)

อาจารย์ที่ปรึกษา

ชาย

หญิง

รวม

ม.101

8

20

28

อ.นาวี บุญเทียม และ อ.ทัศนียา ทองสม

ม.102

9

21

30

อ.สายใจ แก้วอ่อน และ อ.ธัญธิดี แซ่ลิ่ม

ม.103

9

21

30

อ.พรพณา มาถนอม และ อ.มณีรัตน์ หมวดฉิม

ม.104

10

20

30

อ.สุภาวดี นพพล และ อ.อรสุดา ดอกโสน

ม.105

8

21

29

อ.สุภาภรณ์ หมั่นถนอม และ อ.ฐาปนนท์ วินิโย

ม.106

13

21

34

อ.พรทิพย์ ภู่ศรีประสาท และ อ.สุวิมล หนูเล็ก

รวม

57

124

181

ม.201

13

15

28

อ.อังคณา ราชสีห์ และ อ.อัญวดี วารีวนิช

ม.202

12

15

27

อ.ปรานอม ทองโท และ อ.เชิดพันธ์ ร่วมสนิท

ม.203

12

15

27

อ.สุพรรษา เหมทานนท์ และ อ.ปริญญา จันทร์ชุม

ม.204

12

14

26

อ.สุจรรยา อักษรกูล และ อ.รุจนาภรณ์ เพิงรัตน์

ม.205

12

15

27

อ.ชูลีรัตน์ รักสองหมื่น และ อ.วีรียา จุลสัตย์

ม.206

6

29

35

อ.โสภา ปราบปรี และ อ.ปิยนันท์ สมจิตต์

รวม

67

103

170

ม.301

12

19

31

อ.คมกฤษ นิยมจิตต์ และ อ.ประภัสสร ขุนทอง

ม.302

12

19

31

อ.ธิดารัตน์ เกลี้ยงเกลา และ อ.สำเริง แก้วสาร

ม.303

12

19

31

อ.ขนิษฐา ช่อทอง และ อ.นริศรา จันทเลข

ม.304

11

19

30

อ.หนึ่งฤทัย คาร และ อ.เพทาย วังจำนงค์

ม.305

12

18

30

อ.ไพศาล ตั้งสุวรรณมณี และ อ.จงพิสุทธิ์ บุษบรรณ

ม.306

8

28

36

อ.สุรีวรรณ มีชัย , อ.ลัดดาวรรณ อรุณ และ อ.สายชล เลิศบุรุษ

รวม

67

122

189

ม.401

12

22

34

อ.ศิริมาศ ไชยนุวงศ์ , อ.ยุพาพักตร์ วงศ์เลิศประดิษฐ์ และ อ.ดุริยา เย็นเอง

ม.402

13

22

35

อ.ชุติกาญจน์ สุประดิษฐ และ อ.วิไลพร อธิตัง

ม.403

14

21

35

อ.จันทนา อินทร์นิมิตร และ อ.กาญจนา บุหลันพฤกษ์

ม.404

16

26

42

อ.ผกามาศ แกล้วทนงค์ และ อ.สาโรจน์ เสนพิทักษ์

รวม

55

91

146

ม.501

14

22

36

อ.วาสนาเขต พิทักษ์จิตร์ และ อ.สุดารัตน์ จินดารัศมี

ม.502

15

21

36

อ.ดรณีรัตน์ ลุกเซ็น และ อ.สุวดี หงส์พันธ์

ม.503

14

21

35

อ.ศิรินันท์ สุวรรณมุสิก และ อ.มาลี คุ้มวิริยะ

ม.504

12

25

37

อ.วิระ กระจาย และ อ.สุปรียา แป้นทอง

รวม

55

89

144

ม.601

12

18

30

อ.นิตติยา กังอนันต์ และ อ.สุวิมล ฤทธิ์พันธ์

ม.602

12

18

30

อ.สิรินทร์ทิพย์ ดวงประทุม และ อ.ศุภาภรณ์ แก้วเถื่อน

ม.603

11

19

30

อ.วิบุล พิชัยยุทธ์ และ อ.สุนันทา สวัสดี

ม.604

7

29

36

อ.ศันสนีย์ อรุณจิตร และ อ.อูมัยซี รักษ์อาณา

รวม

42

84

126

รวมทั้งหมด

343

613

956