จำนวนนักเรียน 2559

สรุปจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

ชั้น จำนวนนักเรียน (คน) อาจารย์ที่ปรึกษา
ชาย หญิง รวม
ม.101 11 23 34 อ.สายใจ แก้วอ่อน และ อ.ทัพพสาร เพ็งสงค์
ม.102 11 23 34 อ.สุภาภรณ์ หมั่นถนอม และ อ.มณีรัตน์ หมวดฉิม
ม.103 11 23 34 อ.อัญวดี วารีวนิช และ อ.ฐาปนนท์ วินิโย
ม.104 11 23 34 อ.พรทิพย์ ภู่ศรีประสาท และ อ.สุภาพร ขุมบัวมาศ
ม.105 11 23 34 อ.พรพณา มาถนอม และ อ.บุตรรินทร์ ทองส่งโสม
ม.106 14 22 36 อ.สุรีพร สุขกาญจน์ และ อ.ทัศนียา ทองสม
รวม 69 137 206
ม.201 11 18 29 อ.สุพรรษา เหมทานนท์ และ อ.พันธวัช ปานนะพงศ์
ม.202 12 17 29 อ.รุจนาภรณ์ เพิงรัตน์ และ อ.ขวัญชัย ศรีเจ้า
ม.203 11 18 29 อ.ปิยนันท์ สมจิตต์ และ อ.ปริญญา จันทร์ชุม
ม.204 12 17 29 อ.กัญญะวีช์ จันทร์ทอง และ อ.เชิดพันธ์ ร่วมสนิท
ม.205 11 18 29 อ.ชูลีรัตน์ รักสองหมื่น และ อ.ลภัสรดา ชูชาติ
ม.206 6 29 35 อ.โสภา ปราบปรี และ อ.จงพิสุทธิ์ บุษบรรณ
รวม 63 117 180
ม.301 10 20 30 อ.ลัดดาวรรณ อรุณ และ อ.มุกดา สุวรรณมณี
ม.302 10 19 29 อ.สุจรรยา อักษรกูล และ อ.นริศรา จันทเลข
ม.303 11 19 30 อ.ไพศาล ตั้งสุวรรณมณี และ อ.ขนิษฐา ช่อทอง
ม.304 10 19 29 อ.หนึ่งฤทัย คาร และ อ.คมกฤษ นิยมจิตต์
ม.305 11 18 29 อ.สุรีวรรณ มีชัย และ อ.ประภัสสร ขุนทอง
ม.306 6 29 35 อ.สายชล เลิศบุรุษ และ อ.อดิศักดิ์ ช่วยสถิตย์
รวม 58 124 182
ม.401 11 17 28 อ.จันทนา อินทร์นิมิตร และ อ.ณัฐปภัสร์ ตั้งพิทยาเวทย์
ม.402 10 18 28 อ.ศิริมาศ ไชยนุวงศ์ และ อ.อังคนา ราชสีห์
ม.403 10 17 27 อ.ผกามาศ แกล้วทนงค์ และ อ.วิไลพร อธิตัง
ม.404 9 26 35 อ.ชุติกาญจน์ สุประดิษฐ และ อ.กาญจนา บุหลันพฤกษ์
รวม 40 78 118
ม.501 11 20 31 อ.ดรณีรัตน์ ลุกเซ็น และ อ.สุดารัตน์ จินดารัศมี
ม.502 11 20 31 อ.วาสนาเขต พิทักษ์จิตร์ และ อ.มาลี คุ้มวิริยะ
ม.503 11 19 30 อ.วิระ กระจาย และ อ.สุวดี หงส์พันธ์
ม.504 9 27 36 อ.ศิรินันท์ สุวรรณมุสิก และ อ.สุปรียา แป้นทอง
รวม 42 86 128
ม.601 15 18 33 อ.นิตติยา กังอนันต์ และ อ.สุวิมล ฤทธิ์พันธ์
ม.602 15 20 35 อ.วิบุล พิชัยยุทธ์ และ อ.ศุภาภรณ์ แก้วเถื่อน
ม.603 15 19 34 อ.ปัณณธร เล่งเจริญ และ อ.สิรินทร์ทิพย์ ดวงประทุม
ม.604 9 33 42 อ.ศันสนีย์ อรุณจิตร และ อ.สุภาวดี นพพล
รวม 54 90 144
รวมทั้งหมด 326 632 958