รหัสและเลขเสียภาษีโรงเรียน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

3080200104


เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของโรงเรียน

0994000798644