หมายเลขโทรศัพท์

โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
เลขที่ 217 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000

หมายเลขโทรศัพท์

0-7584-6027
0-7584-6050

www.pet.ac.th
 petcharik2017@gmail.com
 Petchariknakhonsithammarat
 Petcharik

หมายเลขภายใน กลุ่มสาระการเรียนรู้ / ห้อง
401 สำนักงานอำนวยการ
402 ห้องผู้อำนวยการโรงเรียน
403 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
404 กลุ่มสาระฯภาษาไทย
405 กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
406 กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาฯ
407 กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
408 กลุ่มสาระฯศิลปะ
409 กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
410 กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
411 ห้องสมุดเพชรวิเชียร
412 ห้องวิชาการ
413 ห้องพยาบาล
414 ห้องกิจการนักเรียน
415 ห้องการเงิน
416 ห้องประกันคุณภาพ
417 ห้อง Metaverse
418 ห้องพัสดุ
419 ห้อง Copy print
420 ป้อมยาม1
421 ป้อมยาม2

Petcharik Demonstration School

217 .,Nai Muang., Muang.,
Nakhon Si Thammarat 80000

Telephone Number

+6675846027
+6675846050

www.pet.ac.th
 petcharik2017@gmail.com
 Petchariknakhonsithammarat
 Petcharik

Extension number Department or Room
401 Administrative Office
402 School Director
403 Science and Technology Department
404 Thai Language Department
405 Mathematics Department
406 Social Studies, Religion and Culture Department
407 Foreign Languages Department
408 Arts Department
409 Health and Physical Education Department
410 Career Department
411 Petwichian Library
412 Academic Department
413 First Aid Room
414 Student Welfare Office
415 Finance Room
416 Quality Assurance Room
417 Metaverse Room
418 School Supplies Room
419 Copy Print Room
420 Guardhouse 1
421 Guardhouse 2