สภานักเรียน 2560

สภานักเรียน 2560

นายกฤติคุณ   ศรีเจริญ

ประธานสภานักเรียน

นางสาวณัธฐริณีย์   สุขโสม

รองประธานสภานักเรียนคนที่ 1

นางสาวณัฐกาญจน์   ไพศาลสิทธิ์

รองประธานสภานักเรียนคนที่ 2

นางสาวปิยะธิดา   พิชัยยุทธ์

ฝ่ายวิชาการ

นางสาวจิตรา   เสนากัสป์

ฝ่ายวิชาการ

นางสาวกมลวรรณ   เฉลิมวิริยะวัฒน์

กรรมการ ม.ปลาย

นายกัลยา   จำศีล

กรรมการ ม.ปลาย

นางสาวปทิตตา   จากเพียง

กรรมการ ม.ต้น

นางสาวปรียาภรณ์   พิบูลย์

กรรมการ ม.ต้น

นายอนาวิน    สิงห์กุม

ฝ่ายอาคารสถานที่

นายเดทวุฒิ  วิริทูลเจริญ

ฝ่ายอาคารสถานที่

นายณัฐกร   เจริญกูร

ฝ่ายอาคารสถานที่

นายณัฐวุฒิ   คำแหง

ฝ่ายอาคารสถานที่

นายฤกธัช  คงแดง

ฝ่ายอาคารสถานที่

นางสาวเมฆลา  ชูร่วม

เหรัญญิก

นางสาวชญานิกา   คงแก้ว

ผู้ช่วยเหรัญญิก

นางสาวนันทกานต์  คีรีวรรณ

ประชาสัมพันธ์

นางสาวลดาวรรณ   เพชรรัตน์

ประชาสัมพันธ์

นางสาววรางรัตน์   ทับพวารินท์

ปฏิคม

นางสาวรดายุ   สงณรงค์

ปฏิคม

นายคณิศร   มีทรัพย์

ปฏิคม

นายอินทัช   วงศ์รานุรักษา

ปฏิคม

นางสาวสิริโรรัตน์   เอียดสกุล

เลขานุการ

นางสาวฐาปนี  สุทรทวี

ผู้ช่วยเลขานุการ