ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์

นางพรพณา  มาถนอม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

(สาระทัศนศิลป์)

นางสุจรรยา  อักษรกูล

สาระนาฏศิลป์

นางสาวกัตติกา  แป้นถนอม

สาระดนตรี

นายวัชรพงศ์  พิทักษ์

สาระดนตรี