ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์

 

นางพรพณา มาถนอม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ว่าที่ร้อยตรีทัพสาร เพ็งสงค์

นายวัชรพงศ์ พิทักษ์

นางสาวกัตติกา แป้นถนอม