ภาษาต่างประเทศ

นายปัณณธร  เล่งเจริญ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุดารัตน์  จินดารัศมี

นางกัญญะวีช์  จันทร์ทอง

นางณัฐปภัสร์  ผดุงกิจ

นางทิพาพรรณ  ประณุทนรพาล

นางสาวลภัสรดา  ชูชาติ

นางสาวธรทิพย์  ชุมทอง

นายมนตรี  แก้วเชิด

นายโรจนัจฉริย์ ทรัพย์แก้ว

นางสาวชชมน นวลอ่อน

นางสาวนะหวัน ฮาลาบี

นางสาวอุษนีย์ จันทพันธ์

นางสาวแพรวา  สุวรรณโชติ