ภาษาต่างประเทศ

นายปัณณธร  เล่งเจริญ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางกัญญะวีช์  จันทร์ทอง

นางณัฐปภัสร์  ผดุงกิจ

นางทิพาพรรณ  ประณุทนรพาล

นายมนตรี  แก้วเชิด

นางสาวธรทิพย์  ชุมทอง

นางสาวปาณิสรา ไอยศูรย์

 
 
 

นางสาวอุษนีย์ จันทพันธ์

นางสาวแพรวา  สุวรรณโชติ

นางสาวเพชรี บุญแก้ววรรณ

 

นางสาวอัญญรักษ์ เรืองทิพย์

(ภาษาจีน)