ภาษาต่างประเทศ

นายปัณณธร  เล่งเจริญ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางกัญญะวีช์  จันทร์ทอง

นางณัฐปภัสร์  ผดุงกิจ

นางทิพาพรรณ  ประณุทนรพาล

นายมนตรี  แก้วเชิด

นางสาวธรทิพย์  ชุมทอง

นางสาวปาณิสรา ไอยศูรย์

นางสาวเพชรี บุญแก้ววรรณ

นางสาวแพรวา  สุวรรณโชติ

นางสาวคณินทรา  คล้ายสุริยวงค์

นางสาวธิภารัช  พูลสวัสดิ์

นายณัฐวัฒน์  ลาภามาศ

นางสาวศศิกานต์  ห้องเส้ง

นางสาวอัญญรักษ์ เรืองทิพย์

(ภาษาจีน)