นักเรียนช่างภาพ62

นักเรียนช่างภาพ  ม.ต้น

ปีการศึกษา2562

นายกฤษณพงศ์  มณีฉาย

#ม.301 กฤษ : เบอร์ 0887535850#

นายวิทวัส  สุขสมบัติ

#ม.302 วิท : เบอร์ 0987131092#

นางสาวกมุทมาศ  ผลไชย

#ม.303 กิ่ง : เบอร์ 0956585531#

นางสาวสหพรพิชญ์  ยังช่วย

#ม.305 ปาล์ม : เบอร์ 0824229431#

เด็กชายปภังกร  สหลิ้มเจริญ

#ม.305 เฌอแตมม : เบอร์ 091825998#

นายพงศ์พล  มหันตะพันธ์

#ม.305 ต้น : เบอร์  0624651336#

นายกฤตภาส  หนูประกอบ

# ม.306  โฟกัส : เบอร์ 0985539897 #


 

นักเรียนช่างภาพ ม.ปลาย

ปีการศึกษา2562

นางสาววิภาวดี  ลิขิตลักษณะ

#ม.402 ชมพู : เบอร์  0935763472#

นางสาวศิริจิติ์  ศรีบุรินทร์

#ม.403 หงส์ : เบอร์ 0810904099#

นายปณณ สุวรรณบูรณ์

#ม.404 ปุณ : เบอร์  0936103914#

นายอดุลย์  บุญเกิด

#ม.502  ต้น : เบอร์ 0980175189#

นายภพธรรม กรรมการ

#ม.503 นาย : เบอร์ 0612568702#