จำนวนนักเรียน 2553

สรุปจำนวนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2553
ชั้น
จำนวนนักเรียน (คน)
อาจารย์ที่ปรึกษา
ชาย
หญิง
รวม
ม.101
12
23
35
อ. สายใจ แก้วอ่อน และ อ. เกียรตินนท์ ทองรอด
ม.102
11
21
32
อ. วชิระ สุวรรณวงศ์ และ อ. รุ่งทิพย์ อนันทกาญจน์
ม.103
12
20
32
อ. พรทิพย์ ภู่ศรีประสาท และ อ. ณัฐมงคล สุขขาน
ม.104
10
23
33
อ. มนธิรา คีรีเพ็ชร และ อ. สิริกุล สวัสดีนฤนาท
ม.105
11
21
32
อ. ศันสนีย์ อรุณจิตร และ อ. สุถนอม จิตต์เอื้อเฟื้อ
ม.106
14
19
33
อ. สุภาวดี นพพล และ อ. อมรรัตน์ คีรีเพ็ชร
รวม
70
127
197
ม.201
10
19
29
อ. รัตติกาล รังคะวงษ์ และ อ. คมกฤษ นิยมจิตร์
ม.202
10
19
29
อ. ราตรี จันทร์เพ็งเพ็ญ และ อ. ปริญญา จันทร์ชุม
ม.203
10
19
29
อ. อัญวดี วารีวนิช และ อ. ปิยนันท์ สมจิตต์
ม.204
10
18
28
อ. ปรานอม ทองโท และ อ. สุพรรษา ปรีชา
ม.205
10
19
29
อ. ชูลีรัตน์ รักสองหมื่น และ อ. สุมามาลย์ เจริญวงศ์
ม.206
10
23
33
อ. รุจนาภรณ์ เพิงรัตน์ และ อ. โสภา ปราบปรี
รวม
60
117
177
ม.301
10
17
27
อ. สุดารัตน์ จินดารัศมี และ อ. ภารดี สุขอนันต์
ม.302
10
17
27
อ. วิระ กระจาย และ อ. เพทาย วังจำนงค์
ม.303
11
16
27
อ. ไพศาล ตั้งสุวรรณมณี และ อ. สุภัตร พุทธานุกูล
ม.304
11
16
27
อ. หนึ่งฤทัย คาร และ อ. ขนิษฐา มนต์แก้ว
ม.305
11
16
27
อ. สุรีวรรณ มีชัย และ อ. พรพณา มาถนอม
ม.306
7
21
28
อ. สายชล เลิศบุรุษ และ อ. ลัดดาวรรณ อรุณ
รวม
60
103
163
ม.401
8
24
32
อ. วิไลพร อธิตัง และ อ. สุรชัย โมฬี
ม.402
5
23
28
อ. ศิริมาศ ไชยนุวงศ์ และ อ. กรรณิการ์ ขวัญมิ่ง
ม.403
5
23
28
อ. ผกามาศ แกล้วทนงค์ และ อ. ชุติกาญจน์ สุประดิษฐ
ม.404
10
20
30
อ. สาโรจน์ เสนพิทักษ์ และ อ. จันทนา อินทร์นิมิตร
รวม
28
90
118
ม.501
6
29
35
อ. อรนภา หนูแก้ว และ อ. สมใจ สุขแจ่ม
ม.502
7
26
33
อ. ดรณีรัตน์ ลุกเซ็น และ อ. สุวดี หงส์พันธ์
ม.503
7
27
34
อ. มาลี คุ้มวิริยะ และ อ. พรพิมล บุญชัย
ม.504
7
30
37
อ. ศิรินันท์ สุวรรณมุสิก และ อ. สุปรียา แป้นทอง
รวม
27
112
139
ม.601
9
23
32
อ. สุวิมล ฤทธิ์พันธ์ และ อ. อังคณา สาระพัตร
ม.602
9
22
31
อ. ดุริยา เย็นเอง และ อ.วิมล คล้ายฉิม
ม.603
9
22
31
อ. นิตติยา กังอนันต์ และ อ. สุเมธ เนาว์รุ่งโรจน์
ม.604
5
25
30
อ. วิบุล พิชัยยุทธ์ และ อ. สิรินทร์ทิพย์ ดวงประทุม
รวม
32
92
124
รวมทั้งหมด
277
641
918