ภาษาไทย

 

นางสาวลัดดาวรรณ  อรุณ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางมาลี  คุ้มวิริยะ

นางสาวพรทิพย์  ภู่ศรีประสาท

นางปิยนันท์  สมจิตต์

นางสาวจันทนา  อินทร์นิมิตร