สุขศึกษาและพลศึกษา

นายคมกฤษ  นิยมจิตร์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายเชิดพันธุ์  ร่วมสนิท

นายฐาปนนท์  วินิโย