สภานักเรียน 2555

สภานักเรียน 2555

นายอภิเดช โฉมทอง
ประธานนักเรียน

นายสิริวุฒิ กิตติโพธินันท์
รองประธานนักเรียน คนที่ 1

นางสาวพจนีย์ ทองปาน
รองประธานนักเรียน คนที่ 2

นางสาวปทิตตา ธรรมปริยัติ
ฝ่ายวิชาการ

นางสาวพิมพ์พิมล ปัทมาวิไล
ฝ่ายวิชาการ

นายภุชชงค์ แก้วสายฟ้า
กิจกรรม ม.ปลาย

นางสาววินิชา มังสาทอง
ฝ่ายกิจกรรม ม.ปลาย

นายสมพร เภรีพล
ฝ่ายกิจกรรม ม.ต้น

เด็กชายกีรติ วัฒน์ฐิยา
ฝ่ายกิจกิจกรรม ม.ต้น

นายณกรณ์ จันทรมานะ
ฝ่ายอาคารสถานที่

นางสาวณีรนุช ลักษณะปิยะ
ฝ่ายอาคารสถานที่

เด็กชายเป็นไท รักหวาน
ฝ่ายอาคารสถานที่

นางสาวศศินิภา ทองดุก
เหรัญญิก

นางสาวนิธิปัญ ประจง
ผู้ช่วยเหรัญญิก

นายศิริพงศ์ คงศรี
ประชาสัมพันธ์

นางสาวธีรีศรา กล้าสุคนธ์
ปฎิคม

นายกฤตเมธ ล้วนศิริ
ปฎิคม

เด็กชายธนวัฒน์ จันผลึก
ปฎิคม

นางสาวกนิษฐา รามขาว
เลขานุการ

นางสาวนธิตา รัตนวัย
ผู้ช่วยเลขานุการ