จำนวนนักเรียน 2564

สรุปจำนวนนักเรียน  ประจำปีการศึกษา  2564

ชั้น

จำนวนนักเรียน (คน)

อาจารย์ที่ปรึกษา

ชาย

หญิง

รวม

ม.101

14 21 35 อ.สุวดี  หงส์พันธ์    และ  อ.อดิศักดิ์  ช่วยสถิตย์

ม.102

16 19 35 อ.อัญวดี  วารีวนิช  และ  อ.ชชมน  นวลอ่อน  

ม.103

15 21 36 อ.พรทิพย์  ภู่ศรีประสาท  ,  อ.กัตติกา  ปรเมษฐานุวัฒน์  และ  อ.นิตติยา  กังอนันต์    

ม.104

15 20 35 อ.สุภาภรณ์  หมั่นถนอม  และ  อ.ฐาปนนท์  วินิโย      

ม.105

15 19 34 อ.พรพณา  มาถนอม  และ  อ.ภูชิสส์  วงศ์ภักดี     

ม.106

12 19 31  อ.สายใจ  แก้วอ่อน  และ  อ.ทัศนียา  ทองสม

รวม

87

119

206

 

ม.201

18 18 36 อ.เชิดพันธุ์  ร่วมสนิท  และ  อ.กัญญะวีช์  จันทร์ทอง

ม.202

18 18 36 อ.มาลี  คุ้มวิริยะ  และ  อ.โรจนัจฉริย์  ทรัพย์แก้ว   

ม.203

17 18 35 อ.สุรีพร  สุขกาญจน์  และ  อ.พิศวัลย์  สุขอินทร์

ม.204

17 18 35 อ.สุจรรยา  อักษรกูล  และ  อ.ลภัสรดา  ชูชาติ

ม.205

17 18 35 อ.กัญญปภา  สุขันทอง  และ  อ.ปริญญา  จันทร์ชุม

ม.206

9 27 36 อ.ชูลีรัตน์  รักสองหมื่น  และ  อ.สุพรรษา  เหมทานนท์   

รวม

96

117

213

 

ม.301

19 20 39 อ.สายชล  เลิศบุรุษ  และ  อ.มุกดา  สุวรรณมณี

ม.302

19 20 39 อ.สุรีวรรณ  มีชัย  และ  อ.รุ่งทิวา  จินดารัศมี

ม.303

19 20 39 อ.ขนิษฐา  ช่อทอง  และ  อ.นริศรา  จันทเลข

ม.304

18 21 39 อ.ลัดดาวรรณ  อรุณ  และ  อ.คมกฤษ  นิยมจิตร์

ม.305

18 20 38 อ.วิไลพร  อธิตัง  และ  อ.วัชรพงศ์  พิทักษ์ 

ม.306

10 30 40 อ.หนึ่งฤทัย  คาร  ,  อ.ไพศาล  ตั้งสุวรรณมณี  และ  อ.สวิตต์  นวลมิ่ง       

รวม

103

131

234

 

ม.401

15 23 38 อ.ปภัษณัญฑ์  แกล้วทนงค์  และ  อ.ชุติกาญจน์  สุประดิษฐ

ม.402

15 21 36 อ.อังคนา  ราชสีห์  ,  อ.จันทนา อินทร์นิมิตร  และ  อ.สุดารัตน์  จินดารัศมี 

ม.403

15 22 37 อ.ณัฐปภัสร์  ผดุงกิจ  และ  อ.กาญจนา  บุหลันพฤกษ์  

ม.404

17 21 38 อ.ศิริมาศ  ไชยนุวงศ์  ,  อ.ทิพาพรรณ  ประณุทนรพาล

รวม

62

87

149

 

ม.501

16 22 38 อ.วาสนาเขต พิทักษ์จิตร์  และ  อ.สุปรียา  แป้นทอง

ม.502

17 21 38 อ.ปัณณธร เล่งเจริญ  ,  อ.ศิรินันท์  สุวรรณมุสิก  และ  อ.ธรทิพย์  ชุมทอง

ม.503

16 21 37 อ.ดรณีรัตน์  ลุกเซ็น  และ  อ.วิระ  กระจาย 

ม.504

8 31 39 อ.ปิยนันท์  สมจิตต์  และ  อ.ปภัสสร  แดงรัตน์

รวม

57

95

152

 

ม.601

15 18 33 อ.สิรินทร์ทิพย์  ดวงประทุม  และ  อ.สุเมธ  เนาว์รุ่งโรจน์ 

ม.602

14 19 33 อ.ศันสนีย์  อรุณจิตร  และ  อ.สุวิมล  ฤทธิ์พันธ์

ม.603

14 19 33 อ.วิบุล  พิชัยยุทธ์  และ  อ.สุภาวดี  นพพล

ม.604

9 27 36 อ.ดุริยา  เย็นเอง  และ  อ.ศุภาภรณ์  แก้วเถื่อน  

รวม

52 83 135  

รวมทั้งหมด

457

632

1,089