จำนวนนักเรียน 2560

สรุปจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
ชั้น
จำนวนนักเรียน (คน)
อาจารย์ที่ปรึกษา
ชาย
หญิง
รวม
ม. 101
17
22
39
อ.สุภาภรณ์ หมั่นถนอม และ อ.ทัพพสาร เพ็งสงค์
ม. 102
17
22
39
อ.สายใจ แก้วอ่อน และ อ.ทักษกร ส้มแป้น
ม. 103
16
22
36
อ.พรทิพย์ ภู่ศรีประสาท และ อ.บุตรรินทร์ ทองส่งโสม
ม. 104
16
22
38
อ.จงพิสุทธิ์ บุษบรรณ และ อ.อดิศักดิ์ ช่วยสถิตย์
ม. 105
17
21
38
อ.สุรีพร สุขกาญจน์
ม. 106
13
28
41
อ.อัญวดี วารีวนิช และ อ.ฐาปนนท์ วินิโย
รวม
96
137
233
ม. 201
12
22
34
อ.สุจรรยา อักษรกูล และ อ.เชิดพันธ์ ร่วมสนิท
ม. 202
12
22
34 อ.สุพรรษา เหมทานนท์ และ อ.ปริญญา จันทร์ชุม
ม. 203
12
21
33
อ.โสภา ปราบปรี และ อ.ลภัสรดา ชูชาติ
ม. 204
11
23
34
อ.ชูลีรัตน์ รักสองหมื่น และ อ.มณีรัตน์ หมวดฉิม
ม. 205
11
23
34
อ.รุจนาภรณ์ เพิงรัตน์ และ อ.กัญญะวีร์ จันทร์ทอง
ม. 206
10
25
35
อ.ปิยนันท์ สมจิตต์ และ อ.พรพณา มาถ
รวม 68
146
214
ม. 301 11
19
30
อ.ไพรศาล ตั้งสุวรรณมณี และ อ.อนิศรา จันทเลข
ม. 302 11
19
30
อ.ลัดดาวรรณ อรุณ และ อ.ขวัญชัย ศรีเจ้า
ม. 303 11
19
30
อ.คมกฤษ นิยมจิตต์ และ อ.มุกดา สุวรรณมณี
ม. 304 12
18
30
อ.สายชล เลิศบุตร และ อ.วิไลพร อธิตัง
ม. 305 11
18
29
อ.หนึ่งฤทัย คาร และ อ.ขนิษฐา ช่อทอง
ม. 306 7
24
31
อ.สุรีวรรณ มีชัย
รวม 67
122
189
ม. 401 8
19
27
อ.ชุติกาญจน์ สุประดิษฐ และ อ.กาญจนา บุหลันพฤกษ์
ม. 402 7
21
28
อ.ปภัษณัญฑ์ แกล้วทนงค์ และ อ.ทัศนียา ทองสม
ม. 403 7
20
27
อ.ศิริมาศ ไชยนุวงศ์ และ อ.ณัฐปภัสร์ ตั้งพิทยาเวทย์
ม. 404 8
21
29
อ.จันทนา อินทร์นิมิตร และ อ.อังคนา ราชสีห์
รวม 40 71
111
ม. 501
12
15
27
อ.สุวดี หงส์พันธ์ และ อ.ศิรินันท์ สุวรรณมุสิก
ม. 502
12
15
27
อ.ดรณีรัตน์ ลุกเซ็น และ อ.วิระ กระจาย
ม. 503
15
21
36
อ.วาสนาเขต พิทักษ์จิตร์ และ อ.มาลี คุ้มวิริยะ
ม. 504
12
25
37
อ.สุดารัตน์ จินดารัศมี และ อ.สุปรียา แป้นทอง
รวม 56
98
145
ม. 601 11
19
30
อ.สิรินทร์ทิพย์ ดวงประทุม และ อ.ศุภาภรณ์ แก้วเถื่อน
ม. 602 11
20
31
อ.นิตติยา กังอนันต์ และ อ.สุภาวดี นพพล
ม. 603 11
20
31
อ.ศันสนีย์ อรุณจิตร และ อ.สุวิมล ฤทธิ์พันธ์
ม. 604 9
26
35
อ.วิบุล พิชัยยุทธ์ และ อ.ปัณณธร เล่งเจริญ
รวม 42
85
127
รวมทั้งหมด 345
614
959