จำนวนนักเรียน 2562

สรุปจำนวนนักเรียน  ภาคเรียนที่  1  ประจำปีการศึกษา  2562
ชั้น จำนวนนักเรียน (คน) อาจารย์ที่ปรึกษา
ชาย หญิง รวม
ม.101 18 20 38 อ.สุวดี  หงส์พันธ์  และ  อ.ทัศนียา  ทองสม
ม.102 18 22 40 อ.อัญวดี  วารีวนิช  และ  อ.ทัพพสาร  เพ็งสงค์
ม.103 19 21 40 อ.พรพณา  มาถนอม  และ  อ.อดิศักดิ์  ช่วยสถิตย์
ม.104 18 20 38 อ.สายใจ  แก้วอ่อน  และ  อ.รุ่งทิวา  จินดารัศมี
ม.105 18 20 38 อ.สุภาภรณ์  หมั่นถนอม  และ  อ.ฐาปนนท์  วินิโย
ม.106 12 28 40 อ.พรทิพย์  ภู่ศรีประสาท  และ  อ.ภูชิสส์  วงศ์ภักดี
รวม 103 131 234
ม.201 16 20 36 อ.มาลี  คุ้มวิริยะ  และ  อ.ลภัสรดา  ชูชาติ
ม.202 16 20 36 อ.สุพรรษา  เหมทานนท์  และ  อ.กัญญะวีช์  จันทร์ทอง
ม.203 15 20 35 อ.ปริญญา  จันทร์ชุม  และ  อ.สุจรรยา  อักษรกูล
ม.204 15 20 35 อ.รุจนาภรณ์  เพิงรัตน์  และ  อ.เชิดพันธุ์  ร่วมสนิท
ม.205 15 20 35 อ.ชูลีรัตน์  รักสองหมื่น  และ  อ.ธิภารัช  พูลสวัสดิ์
ม.206 7 31 38 อ.สุรีพร  สุขกาญจน์  และ  อ.พิศวัลย์  สุขอินทร์
รวม 84 131 215
ม.301 17 21 38 อ.ลัดดาวรรณ  อรุณ  และ  อ.นริศรา  จันทเลข
ม.302 17 21 38 อ.สุรีวรรณ  มีชัย  และ  อ.คมกฤษ  นิยมจิตร์
ม.303 16 22 38 อ.หนึ่งฤทัย  คาร  และ  อ.มุกดา  สุวรรณมณี
ม.304 17 21 38 อ.ขนิษฐา  ช่อทอง  และ  อ.ไพศาล  ตั้งสุวรรณมณี
ม.305 17 21 38 อ.วิไลพร  อธิตัง  และ  อ.ขวัญชัย  ศรีเจ้า
ม.306 10 30 40 อ.สายชล  เลิศบุรุษ  และ  อ.ชนกมลย์  คงยก
รวม 94 136 230
ม.401 14 21 35 อ.ชุติกาญจน์  สุประดิษฐ  และ  อ.ปภัษณัญฑ์  แกล้วทนงค์
ม.402 13 22 35 อ.จันทนา อินทร์นิมิตร  และ  อ.ณัฐปภัสร์  ผดุงกิจ
ม.403 13 20 33 อ.อังคนา  ราชสีห์  และ  อ.กาญจนา  บุหลันพฤกษ์
ม.404 14 20 34 อ.ศิริมาศ  ไชยนุวงศ์  และ  อ.สุดารัตน์  จินดารัศมี
รวม 54 83 137
ม.501 14 22 36 อ.สุปรียา  แป้นทอง  และ  อ.วาสนาเขต พิทักษ์จิตร์
ม.502 16 21 37 อ.ปภัสสร  แดงรัตน์  และ  อ.ปัณณธร เล่งเจริญ
ม.503 15 22 37 อ.ดรณีรัตน์  ลุกเซ็น  และ  อ.วิระ  กระจาย
ม.504 8 28 36 อ.ศิรินันท์  สุวรรณมุสิก  และ  อ.ปิยนันท์  สมจิตต์
รวม 53 93 146
ม.601 7 20 27 อ.สิรินทร์ทิพย์  ดวงประทุม  และ  อ.ดุริยา  เย็นเอง
ม.602 8 19 27 อ.ศันสนีย์  อรุณจิตร  และ  อ.ทิพาพรรณ  ประณุทนรพาล
ม.603 8 19 27 อ.สุวิมล  ฤทธิ์พันธ์  และ  อ.สุภาวดี  นพพล
ม.604 5 22 27 อ.วิบุล  พิชัยยุทธ์  และ  อ.ศุภาภรณ์  แก้วเถื่อน
รวม 28 80 108
รวมทั้งหมด 416 654 1070