จำนวนนักเรียน 2555

สรุปจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555
ชั้น จำนวนนักเรียน (คน) อาจาร์ที่ปรึกษา
ชาย หญิง รวม
ม.101 12 21 33 อ.นาวี บุญเทียม และ อ.ณัฐปภัสร์ ตั้งพิทยาเวทย์
ม.102 13 20 33 อ.สุภาภรณ์ หมั่นถนอม และ อ.ณัฐมงคล สุขขาน
ม.103 11 20 31 อ.สายใจ แก้วอ่อน และ อ.สุถนอม จิตต์เอื้อเฟื้อ
ม.104 12 16 28 อ.สุนิษา แดงรัตน์ และ อ.สุวิมล หนูเล็ก
ม.105 12 19 31 อ.สุภาวดี นพพล และ อ.ภารดี สุขอนันต์
ม.106 8 27 35 อ.พรทิพย์ ภู่ศรีประสาท และ อ.ธิดารัตน์ เกลี้ยงเกลา
รวม 68 123 191
ม.201 14 21 35 อ.เพียงตา เกิดทรัพย์ และ อ.รัตติกาล รังคะวงษ์
ม.202 14 20 34 อ.ชูลีรัตน์ รักสองหมื่น และ อ.เอกพงษ์ บัวจันทร์
ม.203 14 20 34 อ.อัญวดี วารีวนิช และ อ.ปรานอม ทองโท
ม.204 13 21 34 อ.รุจนาภรณ์ เพิงรัตน์ และ อ.พรพณา มาถนอม
ม.205 14 20 34 อ.สุพรรษา เหมทานนท์ และ อ.ปริญญา จันทร์ชุม
ม.206 9 24 33 อ.โสภา ปราบปรี และ อ.ปิยนันท์ สมจิตต์
รวม 78 126 204
ม.301 12 21 33 อ.ขนิษฐา ช่อทอง และ อ.คมกฤษ นิยมจิตต์
ม.302 12 20 32 อ.สุรีวรรณ มีชัย และ อ.ไพศาล ตั้งสุวรรณมณี
ม.303 12 20 32 อ.สุภัตร พุทธานุกูล และ อ.วีรียา จุลสัตย์
ม.304 12 20 32 อ.หนึ่งฤทัย คาร และ อ.สุจรรยา อักษรกูล
ม.305 13 19 32 อ.สายชล เลิศบุรุษ และ อ.เพทาย วังจำนงค์
ม.306 8 25 33 อ.ลัดดาวรรณ อรุณ และ อ.วิระ กระจาย
รวม 69 125 194
ม.401 10 22 32 อ.สาโรจน์ เสนพิทักษ์ และ อ.วิไลพร อธิตัง
ม.402 11 20 31 อ.ชุติกาญจน์ สุประดิษฐ และ อ.กชพร จุลสัตย์
ม.403 13 19 32 อ.จันทนา อินทร์นิมิตร และ อ.ธงชัย มัฏฐาพันธ์
ม.404 8 25 33 อ.ศิริมาศ ไชยนุวงศ์ และ อ.ผกามาศ แกล้วทนงค์
รวม 42 86 128
ม.501 9 17 26 อ.สุดารัตน์ จินดารัศมี และ อ.สุวดี หงส์พันธ์
ม.502 9 18 27 อ.มาลี คุ้มวิริยะ และ อ.วาสนาเขต พิทักษ์จิตร
ม.503 10 17 27 อ.สุปรียา แป้นทอง และ อ.ปิยะวรรณ มาศิริ
ม.504 4 27 31 อ.ดรณีรัตน์ ลุกเซ็น และ อ.ศิรินันท์ สุวรรณมุสิก
รวม 32 79 111
ม.601 5 22 27 อ.นิตติยา กังอนันต์ และ อ.สุเมธ เนาว์รุ่งโรจน์
ม.602 6 20 26 อ.สุวิมล ฤทธิ์พันธ์ และ อ.ปัณณธร เล่งเจริญ
ม.603 5 21 26 อ.สิรินทร์ทิพย์ ดวงประทุม และ อ.ดุริยา เย็นเอง
ม.604 8 26 34 อ.วิบุล พิชัยยุทธ์ และ อ.ศันสนีย์ อรุณจิตร
รวม 24 89 113
รวมทั้งหมด 313 628 941