สภานักเรียน 2553

สภานักเรียน 2553

นางสาวศรทิพย์ โฉมทอง
ประธานนักเรียน

นางวรสิรินทร์ ภักดีชน
รองประธานนักเรียน คนที่ 1

นางสาวอัจฉรา นนทสิทธิ์
รองประธานนักเรียน คนที่ 2

นายธีรยุทธ บุญใส
ฝ่ายวิชาการ

น.ส.ธญาดา กาญจนนันทวงศ์
ฝ่ายวิชาการ

นายพลกิจ บุหลันพฤกษ์
กิจกรรม ม.ปลาย

นายณัฐพงศ์ เลขขำ
ฝ่ายกิจกรรม ม.ปลาย

นายธิติ รัตนาคม
ฝ่ายกิจกรรม ม.ต้น

นายอภิเดช โฉมทอง
ฝ่ายกิจกิจกรรม ม.ต้น

นางสาวอภิวรรณ สุขเมฆ
ฝ่ายอาคารสถานที่

นายณัฏฐ์นนท์ ภาชนะกาญจน์
ฝ่ายอาคารสถานที่

นายยงยุทธ เกิดมงคล
ฝ่ายอาคารสถานที่

นางสาวภาณัฐษร ขาวแก้ว

เหรัญญิก

นางสาวธนิษฐา เหมธานนท์
ผู้ช่วยเหรัญญิก

นางสาวกฤตกนก ทรัพย์แก้ว
ประชาสัมพันธ์

นายพงศ์พิทักษ์ มาศเสม

ปฎิคม

นายณัฐนันท์ ฮาม์พรพันธ์
ปฎิคม

เด็กหญิงณิชนันทน์ วิลัยเลิศ
ปฎิคม

น.ส.อัญญานุช ไชยศรีอนันต์
ปฏิคม

นางสาวภัสสราภรณ์ ไชยแก้ว
เลขานุการ