สภานักเรียน 2558

สภานักเรียน 2558

นายโสพล  แก้วมี

ประธานนักเรียน

นายปฐพงศ์   สมคง

รองประธานนักเรียนคนที่ 1

นางสาวสุดารัตน์   สุดใจ

รองประธานนักเรียนคนที่ 2

นางสาวาริช   กาญจนะ

หัวหน้ากิจกรรม ม.ปลาย

นางสาวฐปนรรถ  ดีทองอ่อน

รองหัวหน้ากิจกรรม ม.ปลาย

นางสาวปวีณนุช   คงมณี

รองหัวหน้ากิจกรรม ม.ปลาย

นายดนุภัทร  เกื้อกูล

หัวหน้ากิจกรรม ม.ต้น

นางสาวนะหวัน  ฮาลาบี

รองหัวหน้ากิจกรรม ม.ต้น

นางสาวจิรญาดา   เพชรจู

เลขานุการ

นางสาวธนพร   สังข์ขาว

ฝ่ายรองเลขานุการ

นางสาวมิณฑิรา  มัครีรี

ฝ่ายรองเลขานุการ

นางสาวฑิตาวีร์   ตีหนู

หัวหน้าฝ่ายเหรัญญิก

นางสาวสุนิษา   สโมสร

รองหัวหน้าฝ่ายเหรัญญิก

นายจิตรภาณุ  ขวัญแก้ว

หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่

นางสาวเจนจิรา   สืบสังข์

รองหัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่

นางสาวพิมพ์ชนก   จันทร์ประมุข

รองหัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่

นายรัตนโชติ   เย็นทั่ว

หัวหน้าฝ่ายปฏิคม

นายพัลลภ   รัตนนุพล

รองหัวหน้าฝ่ายปฏิคม

นางสาววริศรา   อมรศักดิ์

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางสาวมุกไพรลิน   ชูคลี่

รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นายจิรพงษ์   อินทรัศมี

หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายกษิเดช   บุญเจริญ

รองหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

นางสาวพาขวัญ   ลิ่มตระกูล

รองหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์