วิทยาศาสตร์

นางสาวหนึ่งฤทัย  คาร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวิระ  กระจาย

นางวาสนาเขต  พิทักษ์จิตร์

นางสายใจ  แก้วอ่อน

นางสาวสุวิมล  ฤทธิพันธ์

นางสุภาวดี  นพพล

นางสาวศิรินันท์  สุวรรณมุสิก

นางสาวอังคนา  ราชสีห์

นางสาวกาญจนา  บุหลันพฤกษ์

นางสุรีพร  สุขกาญจน์

นางสาวศุภาภรณ์  แก้วเถื่อน

นางสาวปภัษณัญฑ์  แกล้วทนงค์

นายสุเมธ  เนาว์รุ่งโรจน์

นางสาวศศิกานต์  ห้องเส้ง