ทำเนียบผู้บริหาร

Directors Timeline

1 ตุลาคม พ.ศ.2565 – ปัจจุบัน

นายสุชาติ  เอียดวงศ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการ ระดับมัธยมศึกษา

พ.ศ.2556 – 30ก.ย.2565

นางพฤษภา  ปุยานุสรณ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการ ระดับมัธยมศึกษา (เกษียณอายุราชการ)

พ.ศ.2556 – 2556

นายเกรียงไกร  วุฒิมานพ ตำแหน่งผู้อำนวยการ ระดับมัธยมศึกษา

พ.ศ.2554-2556

นางพฤษภา  ปุยานุสรณ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการ ระดับมัธยมศึกษา

พ.ศ.2553 – 2554

นางนงเยาว์  คงศาลา ตำแหน่งผู้อำนวยการ ระดับมัธยมศึกษา

พ.ศ.2544 – 2553

นางพฤษภา  ปุยานุสรณ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการ ระดับมัธยมศึกษา

พ.ศ.2543 – 2544

นายอดิศักดิ์  สัมฤทธิ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการ ระดับประถมศึกษา

พ.ศ.2542 – 2543

นายวัชระ  บัวหอม ตำแหน่งผู้อำนวยการ ระดับประถมศึกษา

พ.ศ.2536 – 2542

นายสมหวัง  พันธรังษี ตำแหน่งผู้อำนวยการ ระดับประถมศึกษา

พ.ศ.2534 – 2536

นางการุณ  พันธรังษี ตำแหน่งผู้อำนวยการ ระดับประถมศึกษา

พ.ศ.2530 – 2534

นางมณี พัฒโร ระดับประถมศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการ

พ.ศ.2515 – 2524

นายวิษฐ์  ไตรสุวรรณ ตำแหน่งครูใหญ่ ระดับประถมศึกษา

พ.ศ.2513 – 2515

นายสมพงศ์  ทิมขำ ตำแหน่งครูใหญ่ ระดับประถมศึกษา

พ.ศ.2512 – 2513

นางนงนุช  ตินทุกะสิริ ตำแหน่งครูใหญ่ ระดับประถมศึกษา

พ.ศ.2509 – 2512

นายจำรูญ  ระกำทอง ตำแหน่งครูใหญ่ ระดับประถมศึกษา

พ.ศ.2506 – 2509

นายฉัตร  ลาชโรจน์ ตำแหน่งครูใหญ่ ระดับประถมศึกษา

พ.ศ.2496 – 2506

นายดาษ  เกตุจงกุล ตำแหน่งครูใหญ่ ระดับประถมศึกษา

พ.ศ.2478 – 2496

นายเจตน์  พงศ์วัชระ ตำแหน่งครูใหญ่ ระดับประถมศึกษา

พ.ศ.2463 – 2478

นายเพียง  วิริยะ ตำแหน่งครูใหญ่ ระดับประถมศึกษา

พ.ศ.2424 – 2530

นายมณฑล  สุวรรณสังข์ ตำแหน่งครูใหญ่ ระดับประถมศึกษา