ทำเนียบผู้บริหาร

Directors Timeline

Directors Timeline
2424

พ.ศ.2424 – 2530

นายมณฑล  สุวรรณสังข์

ตำแหน่งครูใหญ่
ระดับประถมศึกษา

2463

พ.ศ.2463 – 2478

นายเพียง  วิริยะ

ตำแหน่งครูใหญ่
ระดับประถมศึกษา

2478

พ.ศ.2478 – 2496

นายเจตน์  พงศ์วัชระ

ตำแหน่งครูใหญ่

ระดับประถมศึกษา

2496

พ.ศ.2496 – 2506

นายดาษ  เกตุจงกุล

ตำแหน่งครูใหญ่

ระดับประถมศึกษา

2506

พ.ศ.2506 – 2509

นายฉัตร  ลาชโรจน์

ตำแหน่งครูใหญ่

ระดับประถมศึกษา

2509

พ.ศ.2509 – 2512

นายจำรูญ  ระกำทอง

ตำแหน่งครูใหญ่
ระดับประถมศึกษา

2512

พ.ศ.2512 – 2513

นางนงนุช  ตินทุกะสิริ

ตำแหน่งครูใหญ่
ระดับประถมศึกษา

2513

พ.ศ.2513 – 2515

นายสมพงศ์  ทิมขำ

ตำแหน่งครูใหญ่

ระดับประถมศึกษา

2515

พ.ศ.2515 – 2524

นายวิษฐ์  ไตรสุวรรณ

ตำแหน่งครูใหญ่

ระดับประถมศึกษา

2530

พ.ศ.2530 – 2534

นางมณี พัฒโร

ระดับประถมศึกษา

ตำแหน่งผู้อำนวยการ

2534

พ.ศ.2534 – 2536

นางการุณ  พันธรังษี

ตำแหน่งผู้อำนวยการ

ระดับประถมศึกษา

2536

พ.ศ.2536 – 2542

นายสมหวัง  พันธรังษี

ตำแหน่งผู้อำนวยการ

ระดับประถมศึกษา

2542

พ.ศ.2542 – 2543

นายวัชระ  บัวหอม

ตำแหน่งผู้อำนวยการ

ระดับประถมศึกษา

2543

พ.ศ.2543 – 2544

นายอดิศักดิ์  สัมฤทธิ์

ตำแหน่งผู้อำนวยการ

ระดับประถมศึกษา

2544

พ.ศ.2544 – 2553

นางพฤษภา  ปุยานุสรณ์

ตำแหน่งผู้อำนวยการ

ระดับมัธยมศึกษา

2553

พ.ศ.2553 – 2554

นางนงเยาว์  คงศาลา

ตำแหน่งผู้อำนวยการ

ระดับมัธยมศึกษา

2554

พ.ศ.2554-2556

นางพฤษภา  ปุยานุสรณ์

ตำแหน่งผู้อำนวยการ

ระดับมัธยมศึกษา

2556

พ.ศ.2556 – 2556

นายเกรียงไกร  วุฒิมานพ

ตำแหน่งผู้อำนวยการ

ระดับมัธยมศึกษา

2556

พ.ศ.2556 – 30ก.ย.2565

นางพฤษภา  ปุยานุสรณ์

ตำแหน่งผู้อำนวยการ

ระดับมัธยมศึกษา

(เกษียณอายุราชการ)

2565

1 ตุลาคม พ.ศ.2565 – ปัจจุบัน

นายสุชาติ  เอียดวงศ์

ตำแหน่งผู้อำนวยการ

ระดับมัธยมศึกษา