ข่าวสาร

1 2 3 4 5 154

ข่าวสารสำหรับนักเรียนเพชรจริก

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประกาศ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในโครงการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประกาศ จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง ในโครงการส่งเสริมการจัดทำโครงการนวัตกรรมทางการศึกษา
ประกาศ จ้างทำป้ายโฟมบอร์ด ในโครงการการแสดงผลวิชาการสานฝันวันสำเร็จทางการศึกษา
ประกาศ ซื้อหนังสือ ในโครงการปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดอัตโนมัติ
ประกาศ จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง ในโครงการแสดงผลงานวิชาการสานฝันวันสำเร็จทางการศึกษา
ประกาศ ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ประกาศ จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ โต๊ะและเก้าอี้ ในโครงการการแสดงผลงานวิชาการสานฝันวันสำเร็จทางการศึกษา
ประกาศ ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
ประกาศ จ้างทำไวนิลพร้อมเอ็กซ์สแตน ในโครงการจัดทำโครงงานและนวัตกรรมทางการศึกษา
ประกาศ ซื้อวัสดุครุภัณฑ์กีฬา ในโครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา
ประกาศ จ้างทำซาวด์พร้อมอุปกรณ์พิธีเปิดงาน ในโครงการการแสดงผลงานวิชาการสานฝันวันสำเร็จทางวิชาการ
ประกาศ จ้างเหมาบริหารเช่าเครื่องเสียงและระบบไฟ ในโครงการการแสดงผลงานวิชาการสานฝันวันสำเร็จทางวิชาการ
ประกาศ ซื้อหนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์(E-BOOK) ในโครงการปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดอัตโนมัติ
ประกาศ ซื้อหนังสือ ในโครงการปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดอัตโนมัติ
ประกาศ ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ซื้อถังน้ำบนดำชนิดไฟเบอร์กลาส ทรงแคปซูล ขนาด 8 ลูกบาศก์เมตร ในโครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์และยานพาหนะ
ประกาศ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในโครงการแสดงผลงานวิชาการสานฝันวันสำเร็จทางการศึกษา
ประกาศ จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม กิจกรรมจิตอาสา ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นม.3

เผยแพร่ผลงาน

การพัฒนารูปแบบการฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนานาชาติ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
รายงานการพัฒนาการสร้างชุดการสอนอ่านจับใจความภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรักติวิซึม เพื่อเสริมสร้าง มโนทัศน์ทางชีววิทยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อาณาจักรสัตว์ วิชาชีววิทยา โดยจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบ 4 MAT ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
5 มี.ค. 63 กิจกรรม ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ช่วยลดภาวะโลกร้อน