ข่าวสาร

1 2 3 4 5 118

ข่าวสารสำหรับนักเรียนเพชรจริก

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ในโครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับมัธยมตอนต้น
ประกาศ จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมเครื่องดนตรี ในโครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับมัธยมตอนต้น
ประกาศ จ้างเหมาบริการ ในโครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับมัธยมตอนต้น
ประกาศ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ประกาศ จ้างเหมาบริการ ในโครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับมัธยมตอนต้น
ประกาศ ซื้อวัสดุการศึกษาในโครงการ Merry Christmas and Happy New year
ประกาศ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ประกาศ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ประกาศ ซื้อวัสดุการศึกษา ในโครงการส่งเสริมห้องสมุด กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
ประกาศ ซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา
ประกาศ ซื้อวัสดุการศึกษา ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนแบบบูรณาการ กิจกรรมการประกวดผลงานอินโฟกราฟิกการสื่อสาร
ประกาศ เหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนแบบบูรณาการ กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ พลังงาน
ประกาศ ซื้อวัสดุการศึกษา ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนแบบบูรณาการ กิจกรรมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
ประกาศ จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนแบบบูรณาการ กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้หินและแร่
ประกาศ จ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 3 ชั้น

เผยแพร่ผลงาน

21 ก.พ. 63 รายวิชา ว31102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 การสร้างภาพ 3D
21 ก.พ. 63 รายวิชา ว32104 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 กิจกรรม เรื่อง หลอดสร้างเสียง เสริมความรู้ เรื่อง ความถี่และปัจจัยที่มีผลต่อความถี่ของเสียง
12 ก.พ. 63 กิจกรรมชุมนุม เรื่องจุดศูนย์ถ่วง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2
3-7ก.พ.63 นักเรียน ม.6 จัดนิทรรศการ “สดุดีจักรีวงศ์” ในวิชาหน้าที่พลเมือง ปีการศึกษา2562 (2-62)
5 ก.พ. 63 รายวิชา ว32104 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 กิจกรรมเสริมความรู้ เรื่อง แรงกิริยา-แรงปฏิกิริยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
31 ม.ค. 63 รายวิชา ว31102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 กิจกรรม DNA origami บูรณาการร่วมกับการใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อเสริมความรู้ เรื่อง โครงสร้างของดีเอ็นเอ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
28 ม.ค. 63 รายวิชา ว32104 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 กิจกรรม Unplugged Coding เสริมทักษะกระบวนการคิด
24 ม.ค. 63 การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
22 ม.ค. 63 รายวิชา ว31102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 การฝึกทักษะการนำเสนอข้อมูล เรื่อง Natural Resources และ แนวทาง 3R ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4