ข่าวสาร

1 2 3 4 5 143

ข่าวสารสำหรับนักเรียนเพชรจริก

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ซื้อจัดซื้อจัดหาเวชภัณฑ์สำหรับห้องพยาบาล
ประกาศ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ประกาศ ซื้อวัสดุสำหรับจัดกิจกรรม การแข่งขันกีฬาภายใน ในโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ประกาศ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ในโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ประกาศ จ้างส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ประกาศ จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง ในโครงการเทิดทูลชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ประกาศ จ้างเหมาบริการเครื่องเสียง ในโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ประกาศ จ้างเหมาบริการทำอาหารกลางวัน ในโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ประกาศ จ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์พลาสวูด ในโครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา
ประกาศ ซื้อเหรียญรางวัล ในโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
ประกาศ ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
ประกาศ จ้างเหมาบริการสวนพฤกษศาสตร์ ในโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ประกาศ ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ประกาศ เช่าบริการระบบ NT School Management ในโครงการส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบสารสนเทศ
ประกาศ จ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มในโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาท ปีการศึกษา 2566
ประกาศ จ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มในโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประกาศ ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร ในโครงการซื้อจัดซื้อการเกษตร
ประกาศ ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ในโครงการซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
ประกาศ ซื้อจัดซื้อวัสดุกีฬา ในโครงการซื้อจัดซื้อวัสดุกีฬา
ประกาศ ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ในโครงการซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

เผยแพร่ผลงาน

การพัฒนารูปแบบการฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนานาชาติ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
รายงานการพัฒนาการสร้างชุดการสอนอ่านจับใจความภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรักติวิซึม เพื่อเสริมสร้าง มโนทัศน์ทางชีววิทยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อาณาจักรสัตว์ วิชาชีววิทยา โดยจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบ 4 MAT ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
5 มี.ค. 63 กิจกรรม ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ช่วยลดภาวะโลกร้อน