ข่าวสาร

1 2 3 4 5 77

ข่าวสารสำหรับนักเรียนเพชรจริก

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา
ประกาศ จ้างทำป้ายชื่อสีกีฬาและธงสี ในโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ประกาศ จ้างทำป้ายไวนิล ในโครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา
ประกาศ จ้างตรวจเช็คระบบน้ำ ในโครงการปรับปรถงน้ำประปา โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพขรจริก
ประกาศ จ้างปรับปรุงระบบน้ำประปา โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
ประกาศ ซื้อวัสดุสำนักงาน ในโครงการจัดซื้อและพัฒนาสื่อ วัสดุและอุปกรณ์การเรียนการสอน
ประกาศ ซื้อวัสดุสำนักงาน ในโครงการจัดซื้อและพัฒนาสื่อ วัสดุและอุปกรณ์การเรียนการสอน
ประกาศ ซื้อวัสดุสำนักงาน ในโครงการจัดซื้อและพัฒนาสื่อ วัสดุและอุปกรณ์การเรียนการสอน
ประกาศ จ้างเหมาบริการในโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ
ประกาศ ซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา
ประกาศ จ้างจัดทำอาหารกลางวั ครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ในโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
ประกาศ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและตรวจเช็คระบบการใช้งานพร้อมติดตั้งคอมพิวเตอร์ในโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มบริหารงานอำนวยการ
ประกาศ ซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา
ประกาศ จ้างป้ายไวนิล ในโครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา
ประกาศ พัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ

เผยแพร่ผลงาน

21 ก.พ. 63 รายวิชา ว31102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 การสร้างภาพ 3D
21 ก.พ. 63 รายวิชา ว32104 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 กิจกรรม เรื่อง หลอดสร้างเสียง เสริมความรู้ เรื่อง ความถี่และปัจจัยที่มีผลต่อความถี่ของเสียง
12 ก.พ. 63 กิจกรรมชุมนุม เรื่องจุดศูนย์ถ่วง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2
3-7ก.พ.63 นักเรียน ม.6 จัดนิทรรศการ “สดุดีจักรีวงศ์” ในวิชาหน้าที่พลเมือง ปีการศึกษา2562 (2-62)
5 ก.พ. 63 รายวิชา ว32104 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 กิจกรรมเสริมความรู้ เรื่อง แรงกิริยา-แรงปฏิกิริยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
31 ม.ค. 63 รายวิชา ว31102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 กิจกรรม DNA origami บูรณาการร่วมกับการใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อเสริมความรู้ เรื่อง โครงสร้างของดีเอ็นเอ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
28 ม.ค. 63 รายวิชา ว32104 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 กิจกรรม Unplugged Coding เสริมทักษะกระบวนการคิด
24 ม.ค. 63 การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
22 ม.ค. 63 รายวิชา ว31102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 การฝึกทักษะการนำเสนอข้อมูล เรื่อง Natural Resources และ แนวทาง 3R ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4