ข่าวสาร

1 2 3 4 5 124

ข่าวสารสำหรับนักเรียนเพชรจริก

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างทำป้ายไวนิล ในโครงการ Merry Christmas and Happy New Year
ประกาศ จ้างปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ภายใน
ประกาศ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ประกาศ จ้างทำอาหารในโครงการค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ประกาศ จ้างทำป้ายไวนิล ในโครงการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประกาศ จ้างทำอาหารในโครงการค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ประกาศ จ้างปรับปรุง ซ่อมแซม ห้องน้ำนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา อาคารเพชรพิสุทธิ์ 2 ชั้น
ประกาศ จ้างเหมาบริการ ในโครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ภายใน
ประกาศ ซื้อจัดซื้อและพัฒนาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ประกาศ จ้างทำป้ายอลูมิเนียมคอมโพสิต ในโครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ภายใน
ประกาศ เหมาบริการ ในโครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ภายใน
ประกาศ จ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซม ห้องน้ำนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา อาคารเพชรจริก 4 ชั้น
ประกาศ จ้างทำโล่รางวัล ในโครงการสรรหานักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา กิจกรรม Petcharik Champion Test
ประกาศ จ้างเหมาตกแต่งอาคารสถานที่ โครงการสรรหานักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา(กิจกรรม Petcharik Champion Test)
ประกาศ เหมาบริการสถานที่พร้อมอาหารว่าง ในโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสานสัมพันธ์นักเรียนผู้ปกครองเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เผยแพร่ผลงาน

21 ก.พ. 63 รายวิชา ว31102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 การสร้างภาพ 3D
21 ก.พ. 63 รายวิชา ว32104 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 กิจกรรม เรื่อง หลอดสร้างเสียง เสริมความรู้ เรื่อง ความถี่และปัจจัยที่มีผลต่อความถี่ของเสียง
12 ก.พ. 63 กิจกรรมชุมนุม เรื่องจุดศูนย์ถ่วง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2
3-7ก.พ.63 นักเรียน ม.6 จัดนิทรรศการ “สดุดีจักรีวงศ์” ในวิชาหน้าที่พลเมือง ปีการศึกษา2562 (2-62)
5 ก.พ. 63 รายวิชา ว32104 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 กิจกรรมเสริมความรู้ เรื่อง แรงกิริยา-แรงปฏิกิริยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
31 ม.ค. 63 รายวิชา ว31102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 กิจกรรม DNA origami บูรณาการร่วมกับการใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อเสริมความรู้ เรื่อง โครงสร้างของดีเอ็นเอ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
28 ม.ค. 63 รายวิชา ว32104 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 กิจกรรม Unplugged Coding เสริมทักษะกระบวนการคิด
24 ม.ค. 63 การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
22 ม.ค. 63 รายวิชา ว31102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 การฝึกทักษะการนำเสนอข้อมูล เรื่อง Natural Resources และ แนวทาง 3R ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4