Home

ข่าวสาร

1 2 3 4 158

ข่าวสารสำหรับนักเรียนเพชรจริก

Petcharikphotographer

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ประกาศ ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
ประกาศ ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ในโครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน
ประกาศ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนแบบูรณาการกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
ประกาศ ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประกาศ จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม
ประกาศ ซื้อผ้าเวสลุกส์ ในโครงการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
ประกาศ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในโครงการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม
ประกาศ ซื้อสื่อการสอน การเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ
ประกาศ เช่าบริการระบบ NT School management
ประกาศ จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง ในโครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา
ประกาศ จ้างทำรั้วติดตั้งบนกำแพงโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

เผยแพร่ผลงาน

ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-basedlearning หรือ PBL) เรื่องอัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 เรื่องโครงสร้างของสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)
การพัฒนารูปแบบการฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนานาชาติ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
รายงานการพัฒนาการสร้างชุดการสอนอ่านจับใจความภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรักติวิซึม เพื่อเสริมสร้าง มโนทัศน์ทางชีววิทยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6