ข่าวสาร

1 2 3 4 5 6 131

ข่าวสารสำหรับนักเรียนเพชรจริก

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ซื้อวัสดุการศึกษา โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนแบบบูรณาการ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรียนปนเล่นกับวิชาวิทยาศาสตร์
ประกาศ จ้างทำใบเสร็จรับเงิน โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มบริหารงานอำนวยการ
ประกาศ จ้างบริการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์และยานพาหนะ
ประกาศ จ้างปรับปรุงสนามบาสเกตบอลและสนามฟุตซอล ในโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน
ประกาศ จ้างทำป้ายตัวอักษร ในโครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา
ประกาศ ซื้อวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนแบบบูรณาการ กิจกรรมแข่งขันรถบรรทุกไข่
ประกาศ ซื้อวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนแบบบูรณาการ กิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ผ่าน Tiktok
ประกาศ จ้างเหมาบริการจัดพิมพ์ข้อสอบ โครงการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประกาศ จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ในโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรมสารสัมพันธ์สู่ความสำเร็จ
ประกาศ จ้างเหมาทำวีดิทัศน์ของโรงเรียน ในโครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา
ประกาศ ซื้อปกวุฒิบัตรสีน้ำเงินพร้อมสกรีน ในโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรมสารสัมพันธ์สู่ความสำเร็จ
ประกาศ จ้างทำอาหารกลางวัน(ข้างกล่อง) ในโครงการค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ประกาศ เช่าผ้าและพรหมพร้อมบริการตกแต่งสถานที่ ในโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มบริหารงานอำนวยการ
ประกาศ จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ในโครงการค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ประกาศ ซื้อวัสดุกีฬา
จ้างทำป้ายไวนิล ในโครงการ Merry Christmas and Happy New Year
ประกาศ จ้างปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ภายใน
ประกาศ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ประกาศ จ้างทำอาหารในโครงการค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ประกาศ จ้างทำป้ายไวนิล ในโครงการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4

เผยแพร่ผลงาน