ข่าวสาร

1 3 4 5 6 7 195

ข่าวสารสำหรับนักเรียนเพชรจริก

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ จ้างกั้นห้องเก็บของใต้บันไดทางขึ้นอาคาร
ประกาศ จ้างพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา
ประกาศ จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์และยานพาหนะ
ประกาศ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศ จ้างทำอาหารว่างและอาหารกลางวัน ในโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และทัศนศึกษาดูงาน
ประกาศ จ้างทำอาหารว่างและอาหารกลางวัน ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเเผนพัฒนาการศึกษา
ประกาศ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ประกาศ จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง โครงการค่ายจิตอาสาอนุรักษ์ธรรมชาติและป่าชายเลน
ประกาศ ซื้อวัสดุก่อสร้าง
ประกาศ ซื้อวัสดุสำนักงาน