Home

ข่าวสาร

1 5 6 7 158

ข่าวสารสำหรับนักเรียนเพชรจริก

Petcharikphotographer

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ซื้อปั้มน้ำและวัสดุติดตั้ง ในโครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร
ประกาศ ซื้อหมึกพิมพ์ ในโครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน
ประกาศ ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประกาศ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในโครงการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประกาศ จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง ในโครงการส่งเสริมการจัดทำโครงการนวัตกรรมทางการศึกษา
ประกาศ จ้างทำป้ายโฟมบอร์ด ในโครงการการแสดงผลวิชาการสานฝันวันสำเร็จทางการศึกษา
ประกาศ ซื้อหนังสือ ในโครงการปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดอัตโนมัติ
ประกาศ จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง ในโครงการแสดงผลงานวิชาการสานฝันวันสำเร็จทางการศึกษา
ประกาศ ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ประกาศ จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ โต๊ะและเก้าอี้ ในโครงการการแสดงผลงานวิชาการสานฝันวันสำเร็จทางการศึกษา
ประกาศ ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
ประกาศ จ้างทำไวนิลพร้อมเอ็กซ์สแตน ในโครงการจัดทำโครงงานและนวัตกรรมทางการศึกษา
ประกาศ ซื้อวัสดุครุภัณฑ์กีฬา ในโครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา
ประกาศ จ้างทำซาวด์พร้อมอุปกรณ์พิธีเปิดงาน ในโครงการการแสดงผลงานวิชาการสานฝันวันสำเร็จทางวิชาการ
ประกาศ จ้างเหมาบริหารเช่าเครื่องเสียงและระบบไฟ ในโครงการการแสดงผลงานวิชาการสานฝันวันสำเร็จทางวิชาการ
ประกาศ ซื้อหนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์(E-BOOK) ในโครงการปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดอัตโนมัติ
ประกาศ ซื้อหนังสือ ในโครงการปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดอัตโนมัติ
ประกาศ ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ซื้อถังน้ำบนดำชนิดไฟเบอร์กลาส ทรงแคปซูล ขนาด 8 ลูกบาศก์เมตร ในโครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์และยานพาหนะ

เผยแพร่ผลงาน

31 ม.ค. 63 รายวิชา ว31102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 กิจกรรม DNA origami บูรณาการร่วมกับการใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อเสริมความรู้ เรื่อง โครงสร้างของดีเอ็นเอ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
28 ม.ค. 63 รายวิชา ว32104 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 กิจกรรม Unplugged Coding เสริมทักษะกระบวนการคิด
24 ม.ค. 63 การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
22 ม.ค. 63 รายวิชา ว31102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 การฝึกทักษะการนำเสนอข้อมูล เรื่อง Natural Resources และ แนวทาง 3R ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
21 ม.ค. 63 รายวิชา ว32104 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 กิจกรรม การจำลองรถไต่ถัง เสริมความรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบวงกลม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5