ข่าวสาร

1 4 5 6 7 8 143

ข่าวสารสำหรับนักเรียนเพชรจริก

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ในโครงการจัดหา จัดซื้อและพัฒนาสื่อ วัสดุและอุปกรณ์การเรียนการสอน
ประกาศ จ้างพัฒนาสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน
ประกาศ จ้างพัฒนาสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน
ประกาศ จ้างทำสติ๊กเกอร์ติดฟิวเจอร์บอน์ด ในโครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา
ประกาศ จ้างปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาห้องเรียน
ประกาศ ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ประกาศ จ้างปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ภายใน
ประกาศ จ้างทำป้ายไวนิล ในโครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา
ประกาศ ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน ในโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ กลุ่มบริหารงานอำนวยการ
ประกาศ ซื้อจัดหา จัดซื้อและพัฒนาสื่อ วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน
ประกาศ ซื้อกล้องถ่ายรูปพร้อมอุปกรณ์ ในโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
ประกาศ จ้างทำป้ายพลาสวู้ด ในโครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา
ประกาศ ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ประกาศ จ้างกั้นห้องเก็บของใต้บันไดทางขึ้นอาคาร
ประกาศ จ้างพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา
ประกาศ จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์และยานพาหนะ
ประกาศ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศ จ้างทำอาหารว่างและอาหารกลางวัน ในโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และทัศนศึกษาดูงาน
ประกาศ จ้างทำอาหารว่างและอาหารกลางวัน ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเเผนพัฒนาการศึกษา
ประกาศ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ