ข่าวสาร

1 5 6 7 8 9 143

ข่าวสารสำหรับนักเรียนเพชรจริก

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง โครงการค่ายจิตอาสาอนุรักษ์ธรรมชาติและป่าชายเลน
ประกาศ ซื้อวัสดุก่อสร้าง
ประกาศ ซื้อวัสดุสำนักงาน
ประกาศ จ้างซ่อมครุภัณฑ์ดนตรี ในโครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์และยานพาหนะ
ประกาศ ซื้อวัสดุ อุปกรณ์จัดกิจกรรมสืบสานงานศิลป์ เยือนถิ่นวัฒนธรรม โครงการอนุรักษ์ศิลปะและนาฏศิลป์ไทย
ประกาศ จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงยานพาหนะ โครงการซ่อแซมคุรุภัณฑ์และยานพาหนะ
ประกาศ ซื้อวัสดุ อุปกรณ์จัดกิจกรรมสืบสานงานศิลป์เยือนถิ่นวัฒนธรรม โครงการอนุรักษ์ศิลปะและนาฏศิลป์ไทย
ประกาศ ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคอมพิวเตอร์ กิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรูู้ด้วยโครงงาน
ประกาศ ซื้อของรางวัล โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
ประกาศ ซื้อวัสดุก่อสร้าง
ประกาศ จ้างเหมาปรับปรุงห้องสำนักงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ประกาศ ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน
ประกาศ ซื้อวัสดุการศึกษา โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนแบบบูรณาการ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรียนปนเล่นกับวิชาวิทยาศาสตร์
ประกาศ จ้างทำใบเสร็จรับเงิน โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มบริหารงานอำนวยการ
ประกาศ จ้างบริการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์และยานพาหนะ
ประกาศ จ้างปรับปรุงสนามบาสเกตบอลและสนามฟุตซอล ในโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน
ประกาศ จ้างทำป้ายตัวอักษร ในโครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา
ประกาศ ซื้อวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนแบบบูรณาการ กิจกรรมแข่งขันรถบรรทุกไข่
ประกาศ ซื้อวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนแบบบูรณาการ กิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ผ่าน Tiktok
ประกาศ จ้างเหมาบริการจัดพิมพ์ข้อสอบ โครงการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4

เผยแพร่ผลงาน

8 ม.ค. 63_รายวิชา ว31102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 การทดลอง เรื่อง ปืนใหญ่อัดลม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
8 ม.ค. 63_รายวิชา ว32104 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง แสงสี การทดลอง ตาบอดสี และ ตาบอดสีชั่วคราว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
8 ม.ค. 63_รายวิชา ว32104 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง พลังงาน การทดลอง การเปลี่ยนรูปพลังงาน ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
8 ม.ค. 63_รายวิชา ว31102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 กิจกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่อง รถบรรทุกไข่/รถพลังงานยาง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
26 ธ.ค.62_รายวิชา ว31102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 การทดลอง เรื่อง รถไต่ถังจำลอง (การเคลื่อนที่แบบวงกลม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4