18 มิ.ย.63_ระเบียบว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563

ประกาศโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563 ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 <<รายละเอียด>>