26-27ต.ค.63 กิจกรรมการทดลอง ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่อง การเคลื่อนที่แบบวงกลม รายวิชา ว31101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 ระดับชั้น ม.4_1-63

26-27ต.ค.63 กิจกรรมการทดลอง ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่อง การเคลื่อนที่แบบวงกลม รายวิชา ว31101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 ระดับชั้น ม.4_1-63 ชมภาพ >>คลิก<<