4 มี.ค. 63 กิจกรรม เรื่อง คลิปลอยน้ำ เสริมความรู้ เรื่อง แรงตึงผิว และ แรงโคฮีชัน-แอดฮีชัน


รายวิชา ว32104 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 กิจกรรม เรื่อง คลิปลอยน้ำ เสริมความรู้ เรื่อง แรงตึงผิว และ แรงโคฮีชัน-แอดฮีชัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยมี คุณครูสุเมธ เนาว์รุ่งโรจน์ เป็นผู้จัดการเรียนรู้ <<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>