5 ม.ค. 64 การยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เนื่องจากสานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


ประกาศโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก  เรื่อง การยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เนื่องจากสานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
<<<รายละเอียด>>>