6 มี.ค. 63 ยกเลิกกิจกรรมระหว่างปิดภาคเรียน ตามมาตรการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า (COVID – 19)

6 มี.ค. 63 ยกเลิกกิจกรรมระหว่างปิดภาคเรียน ตามมาตรการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า (COVID – 19)

ด้วยความห่วงใยจากผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก <<รายละเอียด>>