8 มี.ค.62 เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเทศบาล2-61

8 มี.ค.62 คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ส.ท.พ. เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเทศบาล ณ โรงเรียนนานาชาตินครศรีธรรมราช