9 ม.ค. 63_รายวิชา ว31102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 กิจกรรม เรื่อง ไบโอม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายวิชา ว31102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 กิจกรรม เรื่อง ไบโอม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมี คุณครูสุเมธ เนาว์รุ่งโรจน์ เป็นผู้จัดการเรียนรู้ และ คุณครูสายใจ แก้วอ่อน เป็นผู้นิเทศการจัดการเรียนรู้ <<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>